ผลการเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มอลูมิโนซิลิเกตในวัสดุรองพื้นและในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต การเกิดฝ่าเท้าอักเสบ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ