Search Result of "วัสดุปลูก"

About 190 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

(2013)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อุปกรณ์รับแรงกดและถอดแท่งวัสดุปลูกต้นกล้าพืช (2007)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกต้นกล้าพืช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกสำหรับไม้ประดับ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, อาจารย์, Imgนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร

แหล่งทุน:บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Img
Img
Img
12345678910