Search Result of "น้ำนมถั่วเหลือง"

About 34 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพน้ำนมถั่วเหลืองและน้ำผลไม้ด้วย Probiotic bacteria (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

แหล่งทุน:มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องมือ Dyno Mill (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐภาส ผู้พัฒน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgนางเพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองใส่โปรตีนเกษตร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของเอนไซม์โปรทิเอสและสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพของน้ำนมถั่วเหลืองผสมน้ำผลไม้

ผู้เขียน:Imgกนิฐพร พ่วงสมบัติ

ประธานกรรมการ:Imgนางเนื้อทอง วนานุวัธ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ดีเด่น อันดับ 1 (2010)

ผลงาน:การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ

นักวิจัย: Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

Doner:การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณอุปสงค์ของน้ำนมถั่วเหลืองยูเอชทีจากวัตถุดิบถั่วเหลืองที่ได้จากการตัดแต่งสารพันธุกรรมในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวัชราภรณ์ บุญญประภา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดลดไขมันจากน้ำนมถั่วเหลือง

Img

ที่มา:มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณภาพน้ำนมถั่วเหลืองและน้ำผลไม้ด้วย Probiotic bacteria

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การผลิตน้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องมือ Dyno Mill

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐภาส ผู้พัฒน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองเสริมกากใย

ผู้เขียน:Imgปรัศนีย์ ทับใบแย้ม

ประธานกรรมการ:Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวชนิดา ปโชติการ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดแผ่นจากกากถั่วเหลืองที่เหลือจากการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง

ผู้เขียน:Imgเรวดี เทพประดิษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12