Person Image

  Education

  • BS. in Computer Science (magna cum laude), Indiana University of Pennsylvania, USA., 2533
  • MS. in Computer Science, University of Southern California, USA., 2535
  • PhD. in Computer Science, University of Southern California, USA., 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2021 การพัฒนาฐานข้อมูลจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 เหมืองข้อมูลและคลังทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 0 6 0 0
  2015 โมบายแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรรมไร่มันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 กรณีศึกษาประสิทธิภาพและคุณลักษณะของโปรแกรมประยุกต์ประเภท Live Streaming IPTV หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างออโตโนมัสซิสเต็มภายในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 กรณีศึกษาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์เพียร์ทูเพียร์ประเภท Live-streaming : TVUPlayer หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างออโตนอมัสซิสเต็มในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานโปรโตคอล TCP และ SCTP บนระบบการส่งข้อความด่วน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 Streaming Content Delivery Network หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 ระบบบริหารจัดการโปรเจคภายในองค์กรด้วยโอเพ่นซอร์ส Redmine หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2007 ฟาร์มสร้างภาพบนระบบร็อคคลัสเตอร์ด้วยเบลนเดอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2007 การปรับปรุงระบบแฟ้มข้อมูลโคดาให้รองรับการทำงานกับไอพีเวอร์ชันหก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 1 10 0 0
  2016 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกพืช เศรษฐกิจ ให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 ระบบการกระจายเนื้อหาในเครือข่ายเฉพาะกิจ ผู้ร่วมวิจัย InterLab, Asian Institute of Technology 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (ระยะที่สอง) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2010 เก้าช่องมหัศจรรย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด 0 0 0 0
  2010 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (สขส.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 ระบบทดสอบประสิทธิภาพเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หัวหน้าโครงการ บริษัท FreewillFX 0 1 0 0
  2010 9 ช่องมหัศจรรย์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติบริษัทน้ำตาลราชบุรี 0 1 0 0
  2009 เว็บเซอร์วิสชำระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2009 ระบบนำร่องออนไลน์และจัดเก็บข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ลงบนอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 ระบบบริการข้อมูลสินค้าโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อ่านบาร์โค้ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 ส่วนเชื่อมต่อ Google Wave เข้ากับ Joomla! หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 ส่วนต่อยอดระบบค้นหาเอกสารภาษาไทยบนโปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร Alfresco หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2009 ขุมทรัพย์จากกองขยะ หัวหน้าโครงการ OpenJive Challenge - Sun Microsystems, โครงการ ICT เข็มแข็ง 0 1 0 0
  2009 ระบบฐานข้อมูลความรู้ภารกิจงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากร หัวหน้าโครงการ กรมสรรพากร 0 1 0 0
  2009 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตะรุเตา ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0
  2008 การสำรวจจำนวนไอพีแอดเดรสที่มีการใช้งานจริงภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2007 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์โดยใช้อุปกรณ์ออบชันไฟน์เดอร์ หัวหน้าโครงการ บริษัทธัญญผลวิศวกรรมจำกัด 0 1 0 0
  2007 ระบบสนับสนุนการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต หัวหน้าโครงการ กรมสรรพากร 0 1 0 0
  2006 ระบบสนันสนุนการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อุปกรณ์ออบชันไฟน์เดอร์ หัวหน้าโครงการ บริษัทธัญญผลวิศวกรรม จำกัด 0 1 0 0