เหมืองข้อมูลและคลังทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2022 exSapsirisuk, S., exPolburee, P., exLorliam, W., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Discovery of Oleaginous Yeast from Mountain Forest Soil in Thailand", Journal of Fungi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022
2022 exPunyauppa-path, S., exKiatprasert, P., exPunyauppa-path, P., exRattanachaikunsopon, P., inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Distribution of Kazachstania Yeast in Thai Traditional Fermented Fish (Plaa-Som) in Northeastern Thailand", Journal of Fungi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022
2021 exJirameth Angchuan, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, อาจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Yeasts Associated with the Small-Intestinal Contents and Epithelium of Pon Yang Kham (Charolais Crossbred) Fattening Beef Cattle", Microorganisms, ปีที่ 9, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1444-1-19