การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (ระยะที่สอง)