กรณีศึกษาประสิทธิภาพและคุณลักษณะของโปรแกรมประยุกต์ประเภท Live Streaming IPTV