การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างออโตโนมัสซิสเต็มภายในประเทศไทย