ระบบสนับสนุนการเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์โดยใช้อุปกรณ์ออบชันไฟน์เดอร์

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบสนับสนุนการเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์โดยใช้อุปกรณ์ออบชันไฟน์เดอร์", The 2010 National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2010), 17 - 19 พฤศจิกายน 2010, อ. เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย