การสำรวจจำนวนไอพีแอดเดรสที่มีการใช้งานจริงภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2011 exแสงดาว พรทวีโชคสกุล, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. พนิตา พงษ์ไพบูลย์, "A Study of IP Address Usage with Active and Passive Probing within Kasetsart University", The 2011 International Computer Science and Engineering Conference, 7 - 9 กันยายน 2011, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย