กรณีศึกษาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์เพียร์ทูเพียร์ประเภท Live-streaming : TVUPlayer

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิทวัส มงคลนวเสถียร, "กรณีศึกษาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์เพียร์ทูเพียร์ประเภท Live-streaming: TVUPlayer", การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT 2010), 13 - 15 มกราคม 2010, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย