การพัฒนาฐานข้อมูลจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม