การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างออโตนอมัสซิสเต็มในประเทศไทย