โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 9 9 0 0
2018 อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อสมบัติดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 ผลของความชื้น การปกคลุมผิวหน้าของฟอสฟอรัส และเวลาต่อสภาพความเป็นประโยชน์และการกระจายตัวของฟอสฟอรัสในดินและเม็ดดินขนาดต่างกัน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2017 การเปลี่ยนรูปของคาร์บอนและไนโตรเจนอินทรีย์ในดินที่ลุ่มซึ่งมีวิทยาแร่ดินเหนียวแตกต่างกันในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการแก้ไขปัญหาดินที่มีชั้นดาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2011 การเก็บกักคาร์บอนอินทรีย์เปรียบเทียบในดินทางการเกษตรของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การปรับปรุงดินและการใช้จุลธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
2010 ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการแก้ไขปัญหาดินที่มีชั้นดาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 บทบาทของสเมกไทต์ต่อธาตุอาหารพืชและโลหะหนักของดินในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การเก็บกักคาร์บอนอินทรีย์เปรียบเทียบในดินทางการเกษตรของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2009 ผลตกค้างของการใส่ปูนอย่างต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงการดูดซับฟอสฟอรัสในดินกรดจัด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 34 19 0 0
2020 การติดตามการใช้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตทะลายและคุณภาพผลปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2019 การประเมินศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพของดิน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการดิน-ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อยพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อสมบัติดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
2018 ผลของความชื้น การปกคลุมผิวหน้าของฟอสฟอรัส และเวลาต่อสภาพความเป็นประโยชน์และการกระจายตัวของฟอสฟอรัสในดินและเม็ดดินขนาดต่างกัน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การเปลี่ยนรูปของคาร์บอนและไนโตรเจนอินทรีย์ในดินที่ลุ่มซึ่งมีวิทยาแร่ดินเหนียวแตกต่างกันในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การประเมินพื้นที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือด้วยคุณสมบัติเชิงคลื่นและข้อมูลจากดาวเทียมแบบไฮเปอร์สเปคทรัล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 ผลของวัสดุซิลิเกตต่อเคมีของน้ำในดิน การดูดใช้และการกักเก็บธาตุอาหารในข้าวพันธุ์ กข 41 ที่ปลูกในดินกรดจัดกำมะถันและดินเนื้อปูน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 6 0 0
2015 ธรณีเคมีของฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิดในดินเนื้อปูนภายใต้ภูมิอากาศแบบกึ่งแห้งแล้งของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2014 ศักย์ผลิตภาพเปรียบเทียบของดินเวอร์ทิซอลส์ที่ลุ่มและที่ดอนในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2014 ปริมาณและการแจกกระจายของคาร์บอนอินทรีย์และไนโตรเจนในอนุภาคขนาดต่าง ๆ ของดินตะกอนน้ำพาในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2013 ศักยภาพเปรียบเทียบ และสถานภาพของโลหะหนักของดินนาในแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การดูดซับและปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินกรดที่ดอน ที่ปรับปรุงโดยใช้หินฟอสเฟต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2012 การเก็บกักคาร์บอนอินทรีย์เปรียบเทียบในดินทางการเกษตรของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การปรับปรุงดินและการใช้จุลธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0
2011 การปรับปรุงดินทรายเสื่อมโทรมโดยใช้พืชปุ๋ยสดในข้าวโพดและมันสำปะหลังที่ปลูกต่อเนื่อง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 บทบาทของสเมกไทต์ต่อธาตุอาหารพืชและโลหะหนักของดินในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 ลักษณะและการจัดการชั้นดานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2010 ผลตกค้างของการใส่ปูนอย่างต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงการดูดซับฟอสฟอรัสในดินกรดจัด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2010 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเกิดดินและปัจจัยเชิงพื้นที่ ที่มีผลต่อความแปรปรวนของดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ ในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การประเมินศักยภาพของดินเพื่อกำหนดชุดเทคโนโลยีในการผลิตอ้อย และมันสำปะหลัง สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และการพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 สถานภาพของโลหะหนัก และความสัมพันธ์กับแร่ดินเหนียวของดินในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 40 Project 61 29 0 0
2018 แผนงานวิจัยศักยภาพของที่ดิน และการตอบสนองด้านการผลิตของปาล์มน้ำมันต่อเทคโนโลยีการจัดการ ในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออก รองรับการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 การตอบสนองด้านการผลิตของปาล์มน้ำมันต่อเทคโนโลยีการจัดการดิน-น้ำ และธาตุอาหารในพื้นที่ดินเปรี้ยวของที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2018 การประเมินศักยภาพพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ำมันโดยพิจารณาจากสมบัติของดิน และสภาพภูมิอากาศในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงดินและทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวหอมมะลิที่ปลูกในดินที่ได้รับอิทธิพลของเกลือและดินร่วนปนทรายที่ไม่เค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปีทีี่2) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 6 0 0 0
2017 ผลของธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหาร และปุ๋ยอินทรีย์ต่อสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) และผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปีที่ 2) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 1 0 0
2017 การประเมินศักยภาพพื้นที่และดินเพื่อกำหนดชุดเทคโนโลยีการจัดการ ในการปลูกอ้อยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรากปาล์มน้ำมันและลดความเป็นกรดจัดและอะลูมินัมเป็นพิษในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 การจัดการและการเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในการผลิตทางการเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
2015 การประเมินปริมาณพื้นที่และคุณภาพของดินที่มีความเหมาะสมต่ำต่อการทำนาข้าว เพื่อการพัฒนาการจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพในการปลูกอ้อย ในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2015 การจัดการธาตูอาหารหลัก รองและจุลธาตุอาหารในดินเปรี้ยวจัดที่ใช้ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุนทางด้านธาตุอาหารพืชสูงสุด ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรากปาล์มน้ำมันและลดความเป็นกรดจัดและอะลูมินัมเป็นพิษในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 การจัดการและการเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในการผลิตทางการเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2012 การศึกษาลักษณะและการแจกกระจายของชั้นเปราะในจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ และสระบุรีเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
2012 การแก้ปัญหาชั้นดานไถพรวนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 1 0 0
2012 อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0
2012 โลหะหนักในดินของพื้นที่แหล่งแร่ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2011 การแจกกระจายและสถานภาพของโลหะหนักในดินนาแอ่งโคราชของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2010 โลหะหนักในดินเหมืองแร่ลิกไนต์ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 0 0 0 0
2009 บทบาทของอินทรียวัตถุต่อสมบัติของประจุในดินสีแดงเขตร้อนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2009 คาร์บอนและไนโตรเจนในกลุ่มอนุภาคขนาดต่างกันของดินที่มีความแตกต่างเชิงแร่ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การทำให้เกิดเสถียรภาพของอินทรียวัตถุในดินโดยเหล็กออกไซด์ในดินที่มีพัมนาการสูงในเขตร้อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเกิดดินและปัจจัยเชิงพื้นที่ ที่มีผลต่อความแปรปรวนของดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 0 0 0
2009 บทบาทของแร่เคโอลิไนต์ในการต้านทานอิทธิพลของอะลูมินัมในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
2008 บทบาทของอินทรียวัตถุต่อสมบัติของประจุในดินสีแดงเขตร้อนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2008 สมบัติของเหล็กออกไซด์ในดินดอนภายใต้ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนและมรสุมเขตร้อนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
2007 การให้ปุ๋ยตามลักษณะดินเพื่อลดปัญหาความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารในดินเพื่อการผลิตผักในโครงการหลวง ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 2 0 0
2007 การศึกษาลักษณะดินและปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตพืชในพื้นที่แปลงทดลองของสถานี/ศูนย์ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 6 9 0 0
2006 แนวโน้มการแจกกระจายของดินเค็มในแอ่งที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
2006 ลักษณะประจุของดินที่มีพัฒนาการสูงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
2006 แร่วิทยาและธรณีเคมีของดินเวอร์ติซอลส์ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
2006 แร่วิทยาของดินดอนที่ทำการเกษตรภายใต้สภาพแวดล้อมมรสุมเขตร้อนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 1 0 0
2002 ความแปรปรวนของระบบดินตามธรรมชาติที่เกิดจากอิทธิพลของระดับความเค็ม (พ.ศ. 2545-2550) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 2 0 0
2002 ลักษณะเชิงแร่วิทยาและเคมีเปรียบเทียบของดินที่ลุ่มในประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2550) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 5 0 0
2000 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแร่ในดินตามลำดับภูมิประเทศในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2548) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 0 0 0
1999 สมบัติและลักษณะชี้บ่งเชิงสภาพแวดล้อมการเกิดของศิลาแลงและศิลาแลงอ่อนของประเทศไทย (พ.ศ. 2542-2547) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
1999 การเปรียบเทียบสมบัติของออกซิซอลส์สีแดงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนและมรสุมเขตร้อนในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2546) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
1999 ธรรมชาติของออกซิซอลส์และอัลทิซอลส์สีแดงในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2548) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
1999 สมบัติของอนุภาคดินเหนียวของดินอันดับแอลฟิซอลส์และอัลทิซอลส์ในประเทศไทย (พ.ศ.2542-2547) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
1993 การวิจัยปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0