ผลของวัสดุซิลิเกตต่อเคมีของน้ำในดิน การดูดใช้และการกักเก็บธาตุอาหารในข้าวพันธุ์ กข 41 ที่ปลูกในดินกรดจัดกำมะถันและดินเนื้อปูน

Publish Year International Journal 3
2019 inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exAksarapak Pongpom, "Kinetics of Ligand-Controlled Release of Zinc in Acid Sulfate Paddy Soils", Pedosphere, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 216-223
2019 exParapond Leksungnoen, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, exSumontha Nookabkaew, exNuchanart Rangkadilok, exJutamaad Satayavivad, "Biochar and ash derived from silicon-rich rice husk decrease inorganic arsenic species in rice grain", Science of The Total Environment, ปีที่ 684, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 360-370
2017 inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exYutika Janlaksana, exIso Christl, "Zinc solubility in tropical paddy soils: A multi-chemical extraction technique study", Geoderma, ปีที่ 301, ฉบับที่ -, กันยายน 2017, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 5
2020 exณัฐนรี อันรุ่งสุภาพร, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, "ความเป็นประโยชน์ของซีลีเนียมในดินนาในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 60-73
2018 exธนวัฒน์ รักษะโบ๊ะ, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exสุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, exณัฐพล จิตมาตย์, "อิทธิพลของขี้เถ้าและถ่านชีวภาพจากแกลบต่อสัดส่วนของฟอสฟอรัสในดินนาเปรี้ยวจัดและการเจริญเติบโตของข้าว", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 85-99
2018 exเนติศักดิ์ ชูเอี่ยม, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุกำมะถันต่อสภาพการละลายจุลธาตุอาหารพืชในดินเนื้อปูนและการสะสมจุลธาตุอาหารพืชในข้าว", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 87-100
2014 exBenjaporn Intorpetch, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exChumlong Arunlertaree, exPiyakarn Teartisup, "Soil Physicochemical Status and Nutrient Management for Paddy Soils in the Lower Central Plain of Thailand after the Flood Disaster in 2011", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 57-67
2014 exAksarapak Pongpom, exKampanad Bhaktikul, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPiyakarn Teartisup, "Spatial Distribution of Potentially Toxic Trace Elements of Agricultural Soils in the Lower Central Plain of Thailand after the 2011 Flood", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 68-79
Publish Year International Conference 5
2019 inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exเนติศักดิ์ ชูเอี่ยม, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Sulfur material impacts on the alleviation of inorganic arsenic uptake in rice grown under anaerobic conditions", The 15th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, 5 - 9 พฤษภาคม 2019, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exParapond Leksungnoen, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Silicon-rich Rice Residue Impacts on Arsenic in Soil Pore-water, Solid-phase Fractionation, and Rice", Goldschmidt2016, 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, ํYokohama ญี่ปุ่น
2014 inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Multi-element Dynamics during Rice (Oryza sativa L) Growing on Acid Sulfate and Calcareous Paddy Soils Amended with Rice Husk Biochar", The International Conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation, 5 - 8 ตุลาคม 2014, Chuncheon สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2014 exAksarapak Pongpom, exBenjaporn Intorpetch, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exRobert J. Gilkes, "EDTA Release Kinetics of Zinc in Thai Acid Sulfate Paddy Soils", The International Conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation, 5 - 8 ตุลาคม 2014, Chuncheon สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2014 exBenjaporn Intorpetch, exAksarapak Pongpom, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exRobert J. Gilkes, "Fractionation of Soil Organic Carbon in Thai Acid Sulfate and Calcareous Paddy soils", The International Conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation, 5 - 8 ตุลาคม 2014, Chuncheon สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2013 exYutika Janlaksana, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Zinc Fractionation in some Thai Acid Sulfate and Calcareous Paddy Soils by Sequential Extraction", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand., 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย