แร่วิทยาของดินดอนที่ทำการเกษตรภายใต้สภาพแวดล้อมมรสุมเขตร้อนของประเทศไทย

Publish Year International Journal 3
2012 exทิมทอง ดรุณสนธยา, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exณัฐพร ประคองเก็บ, exR.J. Gilkes, "The forms and availability to plants of soil potassium as related to mineralogy for upland Oxisols and Ultisols from Thailand", Geoderma, ปีที่ 170, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 11-24
2010 exทิมทอง ดรุณสนธยา, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "The kinetics of potassium release to sodium tetraphenylboron solution from the clay fraction of highly weathered soils", Applied Clay Sciences , ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2010, หน้า 376-385
2010 exทิมทอง ดรุณสนธยา, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "Geochemical properties and the nature of kaolin and iron oxides in upland Oxisols and Ultisols under a tropical monsoonal climate, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science , ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2010, หน้า 197-215
Publish Year National Journal 2
2010 exบุษยรัตน์ หมอกมัว, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, "การดูดซับประจุของดินดอนที่พัฒนามาจากหินกลุ่มแกรนิต บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 27-36
2010 exดารากร อัคฮาดศรี, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "แหล่งของโพแทสเซียมสำหรับพืชของดินดอนที่มีพัฒนาการสูงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนของประเทศไทย", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 111-120
Publish Year National Conference 1
2009 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exทิมทอง ดรุณสนธยา, exR.J. Gilkes, "Forms of potassium in upland Oxisols and Ultisols in Thailand", The 35th Congress on Science and Technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย