แร่วิทยาและธรณีเคมีของดินเวอร์ติซอลส์ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2010 exChittamart, N, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exGilkes, RJ, "LAYER-CHARGE CHARACTERISTICS OF SMECTITE IN THAI VERTISOLS", CLAYS AND CLAY MINERALS, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, เมษายน 2010, หน้า 247-262
Publish Year National Journal 1
2010 exกกกรณ์ เหมทานนท์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การสร้างตัวของแร่สเมกไทต์ในดินเวอร์ทิซอลส์บนพื้นที่ดอน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 47-58
Publish Year National Conference 2
2010 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exเอิบ เขียวรื่นรมณ์, exณัฐพล จิตมาตย์, exR.J. Gilkes, "Properties of smectite in Thai Vertisols", RGJ-PHD Congress XI, 1 - 3 เมษายน 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exณัฐพล จิตมาตย์, exR.J. Gilkes, "Fertility status of lowland Vertisols in Central Plain", The 35th Congress on Science and Technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย