ศักย์ผลิตภาพเปรียบเทียบของดินเวอร์ทิซอลส์ที่ลุ่มและที่ดอนในประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2015 exพรรเพ็ญ โมระกรานต์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเวอร์ทิซอลส์ที่ดอนในประเทศไทย", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 61-72
2015 exสุภัทรา หลวงทะ, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพทางการเกษตรของดินเวอร์ทิซอลส์ที่ใช้ปลูกข้าวของประเทศไทย", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 40-51
Publish Year National Conference 1
2015 exนางสาวพรรเพ็ญ โมระกรานต์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเวอร์ทิซอลส์ที่ดอนตัวแทนในประเทศไทย", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "ธรรมชาติของดินและความจริงของปุ๋ย เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน", 2 - 4 กรกฎาคม 2015, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย