ผลของความชื้น การปกคลุมผิวหน้าของฟอสฟอรัส และเวลาต่อสภาพความเป็นประโยชน์และการกระจายตัวของฟอสฟอรัสในดินและเม็ดดินขนาดต่างกัน

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exNetisuk Chooaiem, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, exSumontha Nookabkaew, exNuchanart Rangkadilok, exJutamaad Satayavivad, exIso Christl, "Sulfur amendments to soil decrease inorganic arsenic accumulation in rice grain under flooded and nonflooded conditions: Insights from temporal dynamics of porewater chemistry and solid-phase arsenic solubility", Science of The Total Environment, ปีที่ 779, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 14635
2021 exNatcha Sornhiran, exJirapat Tuntrachanida, exPrapapun Malachey, exPatchara Thongtuk, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattaporn Prakongkep, "Aluminum- and iron-engineered biochar from sugarcane filter cake as phosphorus adsorbents and fertilizers", ScienceAsia , ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 220-227
Publish Year International Conference 1
2018 exJureewan Boonplong, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพร ประคองเก็บ, อาจารย์, "Geochemical controls on phosphorus availability in highly weathered Thai Soils", The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย