อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อสมบัติดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, exเกียรติศักดิ์ สนศรี, exยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, "Consequence of Seawater Intrusion on Soil Properties in Agricultural Areas of Nonthaburi Province, Thailand", Applied Environmental Research, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 77-92
2021 exเกียรติศักดิ์ สนศรี, inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Monitoring the Effects of Sea Level Rise on some Soil Properties Related to Salt Affected Soils in Agricultural Areas of Lower Central Plain, Thailand", AGRIVITA, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 611-626
2019 exSonsri, K., inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, "The properties of soil as impacted by sea level rise in the dry season: A case study of Nonthaburi Province, Thailand", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ปีที่ 230, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-6
Publish Year National Journal 2
2022 exนวรัตน์ เวชวิฐาน, inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, exเกียรติศักดิ์ สนศรี, "อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อสมบัติของดินในพื้นที่ดินนาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 7-17
2022 exนุชจรินทร์ เนียมจำนงค์, inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกียรติศักดิ์ สนศรี, "ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสมบัติดินและน้ำบางประการที่เกิดจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนในพื้นที่ปลูกผักและไม้ผลในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 94-104
Publish Year National Conference 1
2023 exเกรียงไกร จุเฉย, inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, รองศาสตราจารย์, "ติดตามการเปลี่ยนแปลงความเค็มของดินและความสัมพันธ์กับค่าความชื้นดินในดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, นครปฐม ประเทศไทย