การประเมินศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพของดิน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการดิน-ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อยพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย