การตอบสนองด้านการผลิตของปาล์มน้ำมันต่อเทคโนโลยีการจัดการดิน-น้ำ และธาตุอาหารในพื้นที่ดินเปรี้ยวของที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย