ธรณีเคมีของฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิดในดินเนื้อปูนภายใต้ภูมิอากาศแบบกึ่งแห้งแล้งของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจรรยาลักษณ์ อิ่นคำ, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Geochemical Fractionation and Adsorption Characteristics of Zinc in Thai Major Calcareous Soils", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 47, ฉบับที่ 20, ธันวาคม 2016, หน้า 2348-2363
Publish Year National Journal 3
2018 exนายภณกฤด อุ่นพิพัฒน์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุสังกะสีด้วยซิงค์ฮิวเมทที่เตรียมจากพีตสำหรับข้าวโพดหวานที่ปลูกในดินเนื้อปูน", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 301-307
2018 exภานุวัชร อุปถัมภานนท์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเนื้อปูนในประเทศไทย", วารสารเกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, หน้า 411-423
2017 exนางสาวจรรยาลักษณ์ อิ่นคำ, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปทางธรณีเคมีและความเป็นประโยชน์ของธาตุสังกะสี ทองแดง เหล็ก และแมงกานีส ในดินเนื้อปูนที่ใช้ทางการเกษตร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 60-69