บทบาทของแร่เคโอลิไนต์ในการต้านทานอิทธิพลของอะลูมินัมในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด