Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.(Medical Zoology), Uniformed Services University, สหรัฐอเมริกา, 2538
  • วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2532
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2529

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 5 1 0 0
2021 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อใช้จัดการแมลงในบ้านเรือน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 บทบาทของริ้น แมลงวันคอกสัตว์และเหลือบในการเป็นพาหะของไวรัสนำโรคกาฬโรคแอฟริกันในม้า-โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในฟาร์มปศุสัตว์ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงชนิดนาโนสูตรธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 1 0 0 0
2017 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีนนาฬิกาชีวภาพกับเมตาบอลิกทรานส์คริปโตมในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus s.s. (Diptera: Culicidae) พาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทยภายใต้ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 ความหลากชนิดของยีน cry และ cyt จาก Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทยที่มีความเป็นพิษกับลูกน้ำยุงและการเสริมฤทธิ์ระหว่างไอโซเลทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการก่อโรคกับลูกน้ำยุง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาแผนที่ภูมิศาสตร์การต้านทานสารฆ่าแมลงผ่านกระบวนการจำแนกการต้านทานสารฆ่าแมลงและความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสและยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกในราชอาณาจักรไทย: จากห้องปฏิบัติการสู่ภาคสนาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การใช้เครื่องเพื่อคัดกรองสารสมุนไพรไล่แมลงในการป้องกันยุงลาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนาแผนที่ภูมิศาสตร์การต้านทานสารฆ่าแมลงผ่านกระบวนการจำแนกการต้านทานสารฆ่าแมลงและความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสและยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกในราชอาณาจักรไทย: จากห้องปฏิบัติการสู่ภาคสนาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การใช้เครื่องเพื่อคัดกรองสารสมุนไพรไล่แมลงในการป้องกันยุงลาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การกระจายตัวและความหลากหลายทางชนิดของแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การกระจายตัวและความหลากหลายทางชนิดของแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 สารกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและชีวสภาพของยุงก้นปล่องมินิมัสพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 โมเดลต้นแบบที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีในการควบคุมมาลาเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 6 0 0
2018 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีนนาฬิกาชีวภาพกับเมตาบอลิกทรานส์คริปโตมในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus s.s. (Diptera: Culicidae) พาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทยภายใต้ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 นวัตกรรมเครื่องมือคัดกรองผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอัจฉริยะ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 ความหลากชนิดของยีน cry และ cyt จาก Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทยที่มีความเป็นพิษกับลูกน้ำยุงและการเสริมฤทธิ์ระหว่างไอโซเลทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการก่อโรคกับลูกน้ำยุง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การพัฒนาแผนที่ภูมิศาสตร์การต้านทานสารฆ่าแมลงผ่านกระบวนการจำแนกการต้านทานสารฆ่าแมลงและความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสและยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกในราชอาณาจักรไทย: จากห้องปฏิบัติการสู่ภาคสนาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การใช้เครื่องเพื่อคัดกรองสารสมุนไพรไล่แมลงในการป้องกันยุงลาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การกระจายตัวและความหลากหลายทางชนิดของแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2009 ความหลากหลายทางชนิดของยุงในสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ความหลากหลายของแมลงกลุ่มสำคัญและผลกระทบที่มีต่อผู้มาพักผ่อนในสวนสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 สารกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและชีวสภาพของยุงก้นปล่องมินิมัสพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 ปฏิสัมพันธ์ของสารเคมีกับพฤติกรรมและความหันเหทางด้านพฤติกรรมของยุงก้นปล่องมินิมัสพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 37 Project 14 17 0 0
2018 กับดักยุงอัจฉริยะชนิดแสงไฟ LED-เหยื่อ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีไล่ยุง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้จากเรณู สปอร์เชื้อรา ขนสัตว์ และแมลง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 การประเมินมุ้งชุบสารเคมีเดลตร้าเมทริลจากอินเดีย หัวหน้าโครงการ องค์การอนามัยโลก 0 0 0 0
2016 การศึกษาสารไล่แมลงพาหะในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ Malaria Consortium 1 0 0 0
2016 Quantitative analysis of Orientia tsutsugamushi-DNA in scrub typhus infected Leptotrombidium Chigger mites using real time PCR assay: An investigation in different developmental stages of its natural life cycle Part 2 หัวหน้าโครงการ WRAIR/USA 0 0 0 0
2016 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากหญ้าแฝก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 งานวิจัยความร่วมมือเพื่อศึกษาสารไล่ยุงเพื่อป้องกันยุงกัด หัวหน้าโครงการ Gate Foundation 0 0 0 0
2015 เครือข่ายวิจัยแมลงและสัตว์ขาปล้องที่รบกวนในชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2014 การประเมินมุ้งชุบสารเคมีชนิดทนทานต่อยุงลาย หัวหน้าโครงการ BASF (USA) 0 0 0 0
2014 การทดสอบผ้ามุ้งชุบสารเคมีกับยุงก้นปล่องมินิมัสจากประเทศลาวในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ World Health Organization 0 0 0 0
2014 การประเมินประสิทธิภาพของมุ้งเคลือบสารอัลฟาไซเพอร์เมทรินภาคสนามต่อประชากรยุงมินิมัสด้วยกระท่อมทดลองในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ World Health Organization 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์ด้านปริมาณของดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ WRAIR/USA 0 0 0 0
2014 การติดตามความทนทานของมุ้งเคลือบสารเคมีจากพื้นที่ในประเทศเนปาล หัวหน้าโครงการ World Health Organization 0 0 0 0
2013 การศึกษาประสิทธิภาพการไล่ของสารเดลตร้าเมทรินต่อยุงก้นปล่อง หัวหน้าโครงการ World Health Organization 0 1 0 0
2013 Dinamics of malaria transmission in foci of high sub microscopic carriage in Tak province, western Thailand หัวหน้าโครงการ Mahidol-Oxford 0 0 0 0
2013 การศึกษาสารธรรมชาติจากพืชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อควบคุมมาลาเรียและไข้เลือดออก หัวหน้าโครงการ IRD/France 0 0 0 0
2013 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลที่มีผลต่อเชื้อพลาสโมเดียมในยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 3 0 0
2012 การตรวจประเมินมุ้งชุบสารเคมีโดยใช้ยุงลาย หัวหน้าโครงการ BASF Limited, The Chemical Company 0 0 0 0
2012 ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสำคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 6 4 0 0
2012 ประสิทธิภาพการเป็นพาหะของยุงก้นปล่องและความไวต่อยาของเชื้อปรสิต..... หัวหน้าโครงการ IRD/France 0 0 0 0
2012 นิเวศวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์และนัยยะความเป็นไปได้ในการใช้สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมแมลงพาหะนำโรค หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3 0 0 0
2012 การจับยุงโดยคนเพื่อศึกษาชีววิทยา การถ่ายทอดโรค การต้านทานสารเคมี ของยุงก้นปล่องตามแนวชายแดนไทย ลาว หัวหน้าโครงการ Global Funds 0 1 0 0
2012 การแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียในทางเดินอาหารของยุงพาหนะนำโรคมาลาเรียชนิด Anopheles dirus complex ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2011 Prevalence and epidemiological evaluation of rickettsial pathogens in ectoparasites and rodent populations in Thailand หัวหน้าโครงการ Department of Defense, WRAIR, U.S.A. 0 0 0 0
2011 Vectors of Janpanease Encephalitis and GIS for predicting JE in Thailand หัวหน้าโครงการ USUHS/USA 0 1 0 0
2010 Link between diarrhea and dengue: Fecal contamination and dengue mosquito production in household water containers in Southeast Asia หัวหน้าโครงการ The Research Council of Norway 0 0 0 0
2009 โครงการใช้สารไล่-กับดักเพื่อควบคุมยุงลาย หัวหน้าโครงการ Uniformed Services University 2 5 0 0
2009 ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสำคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
2008 การตอบสนองการดูดเลือดของยุงและรูปแบบการเข้าออกในการล่าเหยื่อของยุงลายบ้านและยุงก้นปล่องมินิมัสต่อสารที่ใช้ในการควบคุม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2007 การตรวจประเมินมุ้งชุบสารเคมีโดยใช้ยุงลาย หัวหน้าโครงการ BASF Company 0 0 0 0
2006 สารกระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมและชีวสภาพของยุงก้นปล่องมินิมัส พาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2005 สารกระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมและชีวสภาพของยุงก้นปล่องมินิมัส พาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2005 สารกระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมและชีวสภาพของยุงก้นปล่องมินิมัส พาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1999 พฤติกรรมการหลีกหนีสารเคมีฆ่าแมลงในยุงพาหนะนำโรคมาเลเรีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1997 พาหนะนำโรคมาลาเรียและระดับความต้านทานสารเคมี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1997 การใช้แบคทีเรีย Bti ในการควบคุมกำจัดยุงลายและพันธุศาสตร์เชิงประชากรของยุงลาย หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 0 0 0 0