ความหลากชนิดของยีน cry และ cyt จาก Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทยที่มีความเป็นพิษกับลูกน้ำยุงและการเสริมฤทธิ์ระหว่างไอโซเลทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการก่อโรคกับลูกน้ำยุง

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Characterization and toxicity of Bacillus thuringiensis serovar chanpaisis (H46): A serovar from Thailand", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 804-812
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสวพร เปียบุญ, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเป็นพิษของ Bacillus thuringiensis ที่แยกได้ในประเทศไทยในการควบคุมแมลงศัตรูในอันดับ Coleoptera และ Diptera และการตรวจหายีน cry โดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12“อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”, 20 - 23 ตุลาคม 2015, เชียงราย ประเทศไทย