การกระจายตัวและความหลากหลายทางชนิดของแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2009 exกราญ์จนา ถาอินชุม , exGerard Duvallet, inดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Genetic Diversity and Gene Flow among Stable Fly Populations, Stomoxys calcitrans (L.) in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 526-537