การพัฒนาแผนที่ภูมิศาสตร์การต้านทานสารฆ่าแมลงผ่านกระบวนการจำแนกการต้านทานสารฆ่าแมลงและความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสและยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกในราชอาณาจักรไทย: จากห้องปฏิบัติการสู่ภาคสนาม

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exMichael J Bangs, exWannapa Suwonkerd, inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVincent CORBEL, inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Review of insecticide resistance and behavioral avoidance of vectors of human diseases in Thailand", Parasites & Vectors, ปีที่ 6, ฉบับที่ 280, กันยายน 2013, หน้า 1-28