นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2021 exนางสาวแพรไพลิน ใจเอื้อน, exอ.อรรัตน์ ปันต๊ะวงค์, exนายมานพ แซ่อึ้ง, inดร.อัญชนา สุมาลย์โรจน์, อาจารย์, inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Comparing light—emitting—diodes light traps for catching anopheles mosquitoes in a forest setting, western thailand", Insects, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021
2021 exDae-Yun Kim, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael J. Bangs, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Semi-field evaluation of novel chemical lures for Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus,and Anopheles minimus (Diptera: Culicidae) in Thailand", Parasites & Vectors, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021