นวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อใช้จัดการแมลงในบ้านเรือน