การจับยุงโดยคนเพื่อศึกษาชีววิทยา การถ่ายทอดโรค การต้านทานสารเคมี ของยุงก้นปล่องตามแนวชายแดนไทย ลาว

Publish Year International Conference 1
2012 exกราญ์จนา ถาอินชุม , exวรรณภา ฤทธิสนธ์, exSylvie Manguin, exMichael J. Bangs, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Species composition and nocturnal activity of current Anopheles mosquito, main malaria vector in Tak and Mae Hong Son Provinces, Thailand.", Joint International Tropical Medicine Meeting 2012 & The 7th Seminar on Food- and Water-Borne Parasitic Zoonoses. , 12 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย