การพัฒนาแผนที่ภูมิศาสตร์การต้านทานสารฆ่าแมลงผ่านกระบวนการจำแนกการต้านทานสารฆ่าแมลงและความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสและยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกในราชอาณาจักรไทย: จากห้องปฏิบัติการสู่ภาคสนาม

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2013 exกราญ์จนา ถาอินชุม , exวรรณภา ฤทธิ์สนธ์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Influence of time constraint on Behavioral Response of Aedes aegypti (L.) and Culex quinquefasciatus Say to DEET.", Third Annual Meeting for Thailand Research Fund (Senior Research Scholar) “Biology, Ecology and Epidemic impotence of mosquitoes and Stable fly in Thailand”. , 28 มกราคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย