ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2018

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

37

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE PROPOSED POLICY IN DIGITAL FINANCIAL SERVICE ENHANCEMENT OF KRUNG THAI BANK IN THAILAND", Eurasian Journal of Analytical Chemistry, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 379-388
Publish Year National Journal 8
2018 exนพดล ไชยสุระ, exชาติชัย อุดมกิจมงคล, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง, "อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2", วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 28-38
2018 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายจิตติสานต์ จงวุฒิเวชช์, "การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 1908-1923
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของคุณภาพบริการและมูลค่าที่รับรู้ของลูกค้าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด ประเทศไทย", Veridian E-Journal, Silpakorn University International (Humanities, Social Sciences and Arts) Volume 11 Number 4 January-June 2018 , ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, มกราคม - มิถุนายน 2018
2018 inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนงศักดิ์ วิเศษรจนา, "การปรับปรุงแนวทางพิจารณาคดีค้ามนุษย์ อันเนื่องมาจากปัญหาการตีความในดุลพินิจของศาล เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ", รมยสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ พิเศษ2561, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 329-354
2018 inนางสาวอรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อค่าดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันของหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน", วารสารสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า ---
2018 inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 171-190
2018 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.นุชจรินทร์ โลหะปาน, exอ.ดร.สายนที วงศ์คำดี, "แนวทางการบริหารบัญชีเกษตรอินทรีย์สู่ความสำเร็จ กรณีศึกษาสวนจารุวรรณ", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 33-45
2018 inนายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, "ปัญหาทางกฎหมายกับการจดทะเบียนสมรสของเพศทางเลือก", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 56-69

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 32
2018 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effects of process writing approach on performance of an overcrowded EFL writing class at a university in Thailand", AICLL-The 1st Annual International Conference on Language and Literature, 18 - 19 เมษายน 2018, Medan สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2018 inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "Case Study of Learning Style Preference during Customer Experience Mapping Class", The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuriyan Boonalan, "The Influence of Service Quality and Customer Satisfaction on Customer Loyalty of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE Amsterdam, Netherlands 9 – 11May, 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWipasanee Sintisut, "Bank Product and Behavioral Factors Influencing on Outstanding Loan Creation of the People’s Bank Project of Government Savings Bank, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE Amsterdam, Netherlands 9 – 11May, 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManatsanan Deebudcha, "Job Characteristic and Work Experience Factors Influencing on Organizational Commitment of the Provincial Office of the Auditor General of Thailand (OAG) Staffs", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE Amsterdam, Netherlands 9 – 11May, 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThaned Kairaj, "Marketing Mix and Psychological Factors Affecting on Decision Making Behaviors of 2BClean Shoe Cleaner Product Purchasing in Bangkok Metropolitan Area, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE Amsterdam, Netherlands 9 – 11May, 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exSirikamon Worrachin, "Factor Affecting Consumer Decision making Of Thai Barbecue Buffet Service", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Language Skill Improvement Planning of Hotel Businesses in Urban Center of Northeast,Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exKhotchapak Patisupaksana, "factor Influencing the Organizational Citizenship Behavior and Staff Performance", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 พฤษภาคม - 11 กันยายน 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exTamonpat Tiyabud, "Factors Affecting Customer Satisfaction: A Case Study of Wanon Niwat Provincial Electricity Authority, Sakon Nakhon Province,Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exPaphatchaphorn Kritthanaphat, "Factors Influencing Customer Satisfaction and Customer Loyalty: A Case Study of Retail Pharmacy Chain in Mukdahan Province, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Proposed Policy on Outstanding Loan Administration of the People’s Bank Program of Government Savings Bank in Buengkan Province, Thailand", SIBR Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, 29 - 30 กันยายน 2018, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, "Enhancement of Organizational Commitment of the Provincial Office of the Auditor General in the Northeastern Region, Thailand", The 1st Thai-Sino International Symposium on Management, 28 - 30 กันยายน 2018, Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์, inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ 21 ที่เน้นความสนุกด้วยหลักการเกมในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์", The 11th IEEE International Conference on Ubi-media Computing (U-Media'2018) and International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL'2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวพนิดา ปะลี, "Service Quality Affected on Customer Loyalty throughCustomer Satisfaction: A Case Study of Bank of AyudhyaPublic Company Limited, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวเกษศิรินทร โพนเงิน, "The Influence of Quality of Work Life on Employee Loyaltythrough Organizational Commitment of Bank for Agricultureand Agricultural Cooperative, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวธัญวรรณ แสงนวล, "Decision Making Behavior of Online Stores Customer inNortheastern Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวสิริรุ่ง สมหวังสง่า, "The Affecting of Quality Service and Customer Satisfaction onCustomer Repurchasing Behavior of Beverage Business", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนายภัทรพล คำมุลตรี, "Marketing Mix Factors Affecting Customer Satisfaction and Purchase Goods from Vending Machine in Northeastern Region of Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวปาริฉัตร ศรีประทุมภรณ์, "Factors Affecting Employee Organizational Commitment ofGovernment Saving Bank in the Sanook Province Group,Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวนาตยา ตั้งวิกรัย, "The Influence of Marketing Mix on the Customer BuyingDecision Making of Construction Material Store", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชันกล้า แจ่มบาล, "Service Quality and Customer Loyalty of Thai Massage Spa Business", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายดำรงค์ เดชานุกูลวิวัฒน์, "Competitive Advantage the Consequence of Entrepreneurshipand Innovation: A Case Study of Processed Fish ProductCommunity Enterprise in Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, exนายนันทวัฒน์ เศรษฐกุลสิทธิ์, "Hydroponics Vegetable Business Plan in the Northeastern of Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวงศกร บุญสิทธิ์, "The Influence of Leadership and Quality of Work Life on Organizational Commitment of Hospital Staff, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางกัญญานัยน์ แท่นหิน, "The Impact of Client Development Staff Competency and Group Member Participation on the Effectiveness of Community Development Projects Prototype under Sufficiency Economy Philosophy of Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 พฤษภาคม - 11 ตุลาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพิชญ์นรี เอ่งฉ้วน, "Quality of Work Life and Organizational Commitment Antecedents of Employees Resignation of Palm Industry, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปิยะณัฐ เตชะสกลกิจกูร, "The Investigation Influence of Marketing Mix on Customer Retention: A Case Study of Gas Station", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Competitive Advantages of Natural Dyed Cotton Fabric and Weaving Community Enterprise in Sakon Nakhon Province, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exนางสาวน้ำฝน สุมาลา, "The Influence of Leadership on Performance through Employee Work Motivation of Office of Highways in Northeastern Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, อาจารย์, "The Management of the Tha Rae Community,Sakon Nakhon Province as a Secondary Destination for Cultural Tourism", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 12 พฤษภาคม 2018, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018)"Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform", 5 - 6 ตุลาคม 2018, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2018 inนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์, inนายบัญชา ไชยสมคุณ, อาจารย์, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองการจำแนกประเภทหลายตัวแปร และโลจิสติค ในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", ในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, ไทย สกลนคร ประเทศไทย
2018 exรัชชวิภา สุริเย, exวิไล รักษาคุณ, exอรทัย วอนาม, exศิรินภาภร หล้าพรหม, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, exกฤษฎิ์ศดิศ ธรเสนา, "ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์", ในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, ไทย สกลนคร ประเทศไทย
2018 inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์, "ความแตกต่างของรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ในประเทศไทย: กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", 4th National and International on Philosophy, Politics and Economics, 28 กันยายน 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, อาจารย์, exทองพันธ์ อุปชา, exรุ่งทิวา บิลชัย, exสุวิมล นาโควงค์, "ผลของโปรแกรมออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบต่อความสามารถการทรงตัว และความคล่องตัวในผู้สูงอายุ", ประชุมวิชาการเกษตร์แฟร์ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 24 พฤศจิกายน 2018, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2018 exณัฐพงษ์ พัดแสง, exพงษ์ศาสตร์ ไชยมาดี, exภาณุมาศ ทองจันทร์, exสหภาพ ศรีหาพล, exพัชรินทร์ ราสา, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET Index, SET50 Index และ SET100 Index", ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 , 24 พฤศจิกายน 2018, สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&BudgetYear=2018]