ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2006

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2006 exดร.มาลี สุวรรณอัตถ์, inนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, " and Utilization Management: Thailand’s Experience and Proposal on International Post-Graduate Training Course ", Sustainable Development for Peace: New Dimensions of Friendly Cooperation in the Upper Greater Mekong Sub-region”, Phnom Penh and Siem Riep, Cambodia, 25 -28 September, 2006., 25 - 28 กันยายน 2006, พนมเปน ราชอาณาจักรกัมพูชา
Publish Year National Conference 1
2006 inนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์, inนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนางปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชินภัทร คันธพนิต, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exอ.ธิบดี สกุลวิชญชาดา, inนางสาวธีรา เอราวัณ, อาจารย์, exอ.สุเทพ นิ่มสาย , inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อมจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ในปี 2547", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&BudgetYear=2006]