ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2011

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 2
2011 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรียนรู้ภาษาเพื่อเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการใช้กลวิธีการอ่านโครงสร้างของบทอ่าน", ศรีปทุมปริทัศน์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 7-20
2011 inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจการบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย", วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 78-93

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, inนายสนธยา ผาลลาพัง, inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, exรัตติยาภรณ์ เหมะอุลิน, "ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบและพลัง 3 ประสานที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน "สกลนครโมเดล"", การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "เทิดพระเกียรติ 84 พรรษากับเศรษฐกิจการเกษตร", 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&BudgetYear=2011]