ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2020

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

65

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2020 inนางสาวสิชาภัทร บุญหนุน, อาจารย์, "Exploring Thai EFL Students' Knowledge of English Binomails", English Language Teaching, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, หน้า 48-56
2020 inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuwannee Muengpak, exHoa Phan Xuan, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "Comparison of glutinous rice production systems for sustainable development in Sakon Nakhon province", Journal of International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 54-62
2020 inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ, "An Investigation of the Factors Influencing the Financial Performance of Agricultural Cooperatives in Thailand", Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 2343-2358
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, "A Conjoint Analysis of Consumer Preferences for Chili Products: A Case Study on Chili Sauce", GATR Journal of Management and Marketing Review, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 226-233
2020 inนายกุลนาถ ภูธรโคตร, อาจารย์, exรศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์, "The effects of macroeconomic factors on the rate of return of securities", Accounting, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, กันยายน 2020, หน้า 1265-1274
2020 inนางสาวประภาพร สมภักดี, อาจารย์, exผศ.ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์, "Developing English for Tour Guides Material: Khmer Sanctuary Guides", Humanities, Arts and Social Sciences Studies, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 42-64
Publish Year National Journal 10
2020 inนางสาวอรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนภพร ทัศนัยนา, exณัฐกร บุญทวี, "ประเมินทักษะการป้อนลูกสำหรับผู้ฝึกสอนแบดมินตันในภูมิภาค", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 60-69
2020 inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล, "การจัดการองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2", วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 20-28
2020 inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, "พฤติกรรมและความต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในประเทศไทย", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 12-21
2020 inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, "ความต้องการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริกของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 67-80
2020 inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, inนายบัญชา ไชยสมคุณ, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะของกิจการเพื่อการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน: กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 121-133
2020 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, อาจารย์, "ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้านการยศาสตร์ร่วมกับการออกกำลังกายด้วยยางยืดต่ออาการปวดหลังส่วนล่าง ความสามารถในการทำกิจกรรม และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในคนทำอาชีพทอผ้าย้อมคราม", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 27-40
2020 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, อาจารย์, "ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องและยางยืดต่อการทรงตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความกลัวต่อการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม", ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 28-42
2020 inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพลสิทธิ จิระสันติมโน, "วิวัฒนาการความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับศพในประเทศไทย", วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 73-90
2020 inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ปานกลางสูง และปานกลางต่ำและผลกระทบของการนำนโยบายไปปฏิบัติ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 166-189
2020 inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างคุุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ", วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 117-136

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 31
2020 inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, exนางสาวมัลลิกา พันธุ์เทียม, "FACTORS AFFECTING MEMBERS’ PARTICIPATION IN THE BUSINESS OPERATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVE IN THAILAND.", INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SWITZERLAD 2019, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจันทิศา แก้วทองมี, "WORK MOTIVATION AND EMPLOYEE COMMITMENT AFFECT ON EMPLOYEE RETENTION AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN SAKON NAKHON CAMPUS", INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SWITZERLAD 2019, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายราชพฤกษ์ บรรเทาทุกข์, "ATTITUDES AND FACTORS AFFECTING ON THE DECISION MAKING ON BEEF CONSUMPTION AT SAKON NAKHON PROVINCE THAILAND", INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SWITZERLAD 2019, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสนิยาภรณ์ ราชวิชิต, "PERCEPTION AND ATTITUDE TOWARDS ON CUSTOMER DECISION MAKING ON CANNABIS PRODUCTS IN UPPER NORTHEAST OF THAILAND.", INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SWITZERLAD 2019, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปิยะฉัตร กัลยาบาล, "SOCIAL NORMS AND MARKETING MIX FACTORS TO DECISION MAKING CAR CARE SERVICES IN SAKON NAKHON PROVINCE THAILAND", INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SWITZERLAD 2019, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exนางสาวประกายเพชร์ ไชยตะมาตย์, "FACTORS INFLUENCING WORKING EFFICIENCY AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS: A CASE STUDY OF DOIKHAM FOOD PRODUCTS CO., LTD., THAILAND.", INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SWITZERLAD 2019, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSittichok Maneekanto, "CONSUMER BEHAVIOR AND MARKETING MIX FACTORS AFFECTING ON MOBILE PHONE BUYING DECISION OF CUSTOMER IN THAUTHEN DISTRICT, NAKHON PHANOM PROVINCE", The 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in Switzerland, 15 - 17 มกราคม 2020, Zurich-Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatnaree Srirueang, "FACTORS INFLUENCING DECISION ON HOUSING LOAN SERVICE SELECTION OF KRUNG THAI BANK IN SAKON NAKHON PROVINCE", The 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in Switzerland, 15 - 17 มกราคม 2020, Zurich-Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuttakant Tayangkanon, "FACTORS INFLUENCING CUSTOMER DECISION MAKING ON PURCHASING KING LCE BRAND IN PATHUMTANI PROVINCE", The 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in Switzerland, 15 - 17 มกราคม 2020, Zurich-Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRungnapha Sriboon, "THE INFLUENCE OF DECISION ON CAREER PATH CHOICE AND JOB SATISFACTION ON EMPLOYEE ENGAGEMENT OF CAR LOAN BUSINESS IN KHON KAEN PROVINCE", The 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in Switzerland, 15 - 17 มกราคม 2020, Zurich-Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAruneeTerdbaramee, "FACTORS INFLUENCING CUSTOMER DECISION MAKING ON DRUGSTORE SELECTION IN BANGKOK AREA", The 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in Switzerland, 15 - 17 มกราคม 2020, Zurich-Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exนางสาวสุจิตรา แนบชิด, "Factors Affecting Service Satisfaction of The Internal Audit Unit: A Case Study of Mukdahan Provincial Administrative Organization, Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exนางสาวสุนิสา กิมยงค์, "The Satisfaction Toward Service Quality of the Secretary Office, Faculty of Public Health, Kasetsart University Chalemphrakiat Sakon Nakhon Province Campus, Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exนายอภิชาติ เหง้าวิชัย, "Factors Influencing Individual Retirement Plan Saving Behavior of teachers in Nongkhai Province, Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exนางสาวกาญจนา การีชุม, "FACTORS AFFECTING CUSTOMER LOYALTY AND WORD-OF-MOUTH: A CASE STUDY OF BNB RUBBER CO., LTD., THAILAND.", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCESTOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนายเทพทัต อนนทสีหา, "Factors Affecting on Firm Success : A Case Study of Social Enterprise In Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCESTOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนายบุณยวรรษ สุระขุนทด, "The Factors Affecting the Decision to Rent Private Dormitory of Naresuan University, Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวรสธร วรหาญ, "Influence of Marketing Mix Factors Affecting on Customer Loyalty via Customer Satisfaction and Customer Acceptance: A Case Study Motorcycle Parts Stores Muang District Sakon Nakhon Province Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนายจิรวัฒน์ คำทะเนตร, "Factors Which Affect Customers’ Loyalty Toward The Recycle Store in Phanna Nikhom District Sakon Nakhon Province Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวทหัยภัทร นำภา, "Human Resource Management Affecting Organizational Commitment and Quality of Working Life among Employees of the Siam Commercial Bank Public Company Limited, Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวกัญญาพัชร อินทรพาณิชย์, "Dynamic Technology Capabilities, Knowledge Management Process Excellence, and Firm Performance: from E-Commerce Businesses in Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกันต์ภัสสรณ์ เอกปณิธานพงศ์, "Brand engagement influence on trust, loyalty, and decision making on stationery Store at Sakon Nakhon Province", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกฤษณ์ อุดรทรัพย์, "The Impact of Entrepreneurship and Innovation on Business Performance of Buffet Restaurant Business", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพัชนิดา ไพศาล, "Strategic Leadership and Employee Engagement the Antecedent of Performance of KASIKORNBANK Public Company Limited", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวณัฐรินทร์ ถาวรพิศาลดิลก, "The Impact of Quality of Work Life on Employee Organization Commitment of Construction Business", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุถักดิ์ อ่อนตาจันทร์, "The Impact of Innovation on Brand Loyalty through Customer Satisfaction of Hotel Business in Nakhon Phanom Province", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigating University Characteristics on Personality Traits", 11th Global Conference on Business & Social Sciences , 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "The Role of Entrepreneurial Self-Efficacy and Entrepreneurial Passion in Firm Performance", 11th Global Conference on Business & Social Sciences , 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, "A Conjoint Analysis of Consumer Preferences for Chili Products: A Case Study on Chili Sauce", 11th Global Conference on Business & Social Sciences , 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2020 inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors affecting Brand Loyalty on Green Product Consumption", 11th Global Conference on Business & Social Sciences, 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, อาจารย์, inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์, "Financial Literacy and Retirement Planning of Working-Age People", 11th Global Conference on Business & Social Sciences, 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 34
2020 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยลดา ชาวไทย, "อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทางานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในเขตอาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจาปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exจุติมา เจินธรรม, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยองค์การและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจาปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจีนขพัษฐ์ บุดดา, "อิทธิพลของสมรรถนะในงานและแรงจูงใจในงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานศาลยุติธรรมประจาภาค 4", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจาปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exพรรณอร พัฒนะโชติ, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยภายในองค์การที่มีอิทธิพลต่อความส้าเร็จของน้าดื่มบรรจุขวดในเขตอ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม: มุมมองผู้บริโภค", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจาปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exชญานี เวียนศรี, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของคุณภาพการบริการและการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีต่อความภักดีของลูกค้าอู่ซ่อมรถยนต์ ในจังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจาปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลวรรณ นาโสก, exไกรศร รันชิตโคตร, exพัชรี อาญาเมือง, exดรุณี จันทร์ทอน, exศิริลักษณ์ แก้วมะ, exดารุณี วาวิไลย, "ข้อเสนอเชิงนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกไปปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, อ.เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, exขจีวรรณ แสนภักดี, exธีรภัทร์ โพธิ์จันทร์, exพัชรินทร์ สุขวรรณ์, exวิภาดา ฮังชัย, exหนึ่งฤดี คุณคง, exชนกานต์ โฆษิตจิรนันท์, "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษา บ้านท่าวัด ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, สกลนคร ประเทศไทย
2020 inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, exเกร็ดเพชร ชัยสมร, exจันทรธิมาศ วัชรศิริ, exจิรายุส ไชยโคตร, exธัญพัฒน์ สอนกระโจม, exพรชัย ลิ้มกูล, exสริวิภา วงษ์พฤกษา, "เครือข่ายทางสังคมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, สกลนคร ประเทศไทย
2020 inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, exกฤษณะ เตชะเต่ย, exขนิษฐา ทาหล่อน, exพัทธ์ธีรา เหล่าหว้าน, exวลัยพรรณ กล้วยจำนงค์, exชามาวีร์ พงษ์พันธ์, exญานิกา เพ็ชรไทย, "ปัจจัยภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะหลักของการบริหารงานในเขตเทศบาลนครสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวอารดา ตรันเจริญ, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนภูมิภาค", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวพรทิวา ว่องไว, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานเขตพื้นที่อุดรธานี", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาววิชาดา ทวีวงศ์เจริญ, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริการที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารออมสินภาค 10", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exMr. Souksavath Sengsoulichanh, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นทางการเงิน Bcel One กรณีศึกษา: ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน สาขาสะหวันนะเขต แห่ง สปป.ลาว", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exMrs. Xaychaleun Inthichack, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการยอมรับของลูกค้าที่ใช้บริการเงินโอนด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ MoneyGram: กรณีศึกษาธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL) สาขาสะหวันนะเขต", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 " นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวชุติพันธุ์ วิฑูรชิตพงศ์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "การพยากรณ์มูลค่าการส่งออก กรณีศึกษา โกโก้ 3 in 1 แบบซอง", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวอรอนงค์ มงคลล้อม, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานโดยผ่านความผูกพันขององค์การ กรณีศึกษา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน สังกัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด สกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวโชติรส สุภิญโญ, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "ความสามารถในการปรับตัวของพนักงานในองค์การที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exMrs. Nguyen Thi Hoa, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, "อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา ช่างทอผ้า บริษัท เอ.อี.ซี. 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนายนิคม ปุกแก้ว, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "การมุ่งเน้นการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ความสามารถของพนักงานที่มีคุณค่า และการเรียนรู้ลูกค้าอย่างชาญฉลาด ที่มีผลต่อ ผลการดำเนินงานของกิจการ โดยผ่าน กลยุทธ์ทางการแข่งขัน กรณีศึกษา ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวมัญฑิรา ปัญญาประเสริฐ, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า และความผูกพัน ที่มีต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวนันทิดา ผาอินดี, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาประสบการณ์และความผูกพันของลูกค้าในกลุ่มจังหวัดสนุกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อตลาดออนไลน์ SHOPEE", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020 - 28 เมษายน 2021, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวศิริภา กงแก้ว, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ต่อการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวฐณัฐฐิณีช์ สุขสร้อย, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวเปรมกมล พ่อหลอน, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, "ความพึงพอใจของสมาชิกต่อคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exMr. Vanhnasith Sanamisay, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท CBF PHARMACEUTICAL FACTORY สาขาสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวจิรภัทร เวียงวัฒนชัย, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ธรรมาภิบาล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และความผูกพันต่อองค์การปัจจัยเชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางยุภาภรณ์ เจริญสุข, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อนวัตกรรมของบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวนุชนาฎ แก้วจันทร์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพด้านการให้บริการต่อความภักดีต่อสถาบันอุดมศึกษา", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาววันวิสา ภาเจริญสุข, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของภาวะผู้นำและคุณลักษณะของทีมต่อผลงานของทีมของ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวเสาวลักษณ์ แสนเมือง, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTAM ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 " นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนายภูวไนย ดอนศิลา, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา การเกิดโรคระบาด COVID-19 ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวปภัสสร มัสการ, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีศึกษา : เขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวอัญชลี อินทร์เกษา, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวหทัยชนก ปัจฉิมบูรณ์, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนพิเศษที่โรงเรียนสอนพิเศษคุมอง สาขา ถนนสุขเกษม จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&BudgetYear=2020]