ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2013

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "การสื่อสารความเสี่ยงและคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", European Journal of Business Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 27-36
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "การพยากรณ์ของฝ่ายบริหารและผลการตัดสินใจ : ด้วยวิธีการวิเคราะห์เส้นทาง", International Journal of Business Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 5-10
Publish Year National Journal 3
2013 inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, inนางสาวกัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พลวัตและการปรับเปลี่ยนในวิถีการผลิต และการบริโภคข้าวฮางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", วารสารลุ่มน้ำโขงศึกษา, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2013, หน้า 197-209
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "คุณภาพการสอบบัญชีและการจัดการกำไร", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 37-44
2013 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการสอนกลวิธีการตั้งคำถามที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการใช้รูปกาลของนิสิตใหม่ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 32-45

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2013 exนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล, "การสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร", KU-SS SPORT MANAGEMENT AND SPORT SCIENCE SUMMIT 2013, 8 - 9 สิงหาคม 2013, ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวบุณฑรี จันทร์กลับ, inนางสาวภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ, อาจารย์, "THE RELATIONSHIP ANALYSIS THROUGH THE OIL PALM SUPPLY CHAIN IN PAK PANANG RIVER BASIN , SOUTH THAILAND", the 2nd Annual Conference on Management and Social Sciences (ACMSS) , 5 - 7 ธันวาคม 2013, ไทเป ไต้หวัน
2013 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผ้าฝ้ายย้อมครามเพื่อพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสกลนคร   ", The Sixth SNRU International Conference on Cooperation for Development on the East – West Economic Corridor : Strategic Development for ASEAN Community, 30 สิงหาคม 2013, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "Risk communication and Quality of Financial Information: Evidence from Listed Firms in Thailand", the IABE-2013 Orlando-Winter Conference, March 15-17,2013., 15 - 17 มีนาคม 2013, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "MANAGEMENT FORECAST AND DECISION-MAKING PERFORMANCE: A PATH ANALYSIS APPROACH", the IABE-2013 Las Vegas - Fall Conference, October 13-15,2013., 13 - 15 ตุลาคม 2013, เนวาดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 9
2013 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวปฏิบัติและปัญหาในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, inนางสาวฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, "การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากหลักฐานทางการเงินเชิงประจักษ์", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน", 28 พฤศจิกายน 2013, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2013 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางในการส่งเสริมการตลาด“ผ้าขาวม้า”เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, exรติยา ไขลายหงษ์, exอรพรรณ ขันวัง, "คุณภาพการตรวจสอบและการจัดการกำไร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (ฺNGRC 29th The National Graduate Research Conference) , 24 - 25 ตุลาคม 2013, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, exเพ็ญศิริ คำจันทร์ษา, exอลิษา กี่กะโทก , "การเปรียบเทียบรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีในการสื่อสารคุณภาพกำไร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 (NGRC 29th), 24 - 25 ตุลาคม 2013, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2013 inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสาธิต เจนพิริยประยูร, "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบริษัทกิจการร่มค้า ไทย-ลาว", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน”, 28 พฤศจิกายน 2013, สกลนคร ประเทศไทย
2013 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exลภัสดา ต้นลำภู, "อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบแปรสภาพต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", ประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 1, 19 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, "ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวฮางของเกษตรกร: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร", ประชุมวิชาการ มอบ. ครั้งที่ 7, 25 - 26 กรกฎาคม 2013, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2013 inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจความต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา", KU-SS SPORT MANAGEMENT AND SPORT SCIENCE SUMMIT 2013, 8 - 9 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&BudgetYear=2013]