Person Image

  Education

  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

  Expertise Cloud

  คนทำอาชีพทอผ้าย้อมคราม ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มbody mass indexPaslopphysical activityPhysical fitnessPsychiatric Hospital Workerssports for healthVirtual runwaist-to-hip ratioswork-related musculoskeletal disorderกลุ่มอาการผิดปกติของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อจากการทำงานกลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมครามการแข่งขันเรือยาวการจัดการกีฬาการทดสอบสมรรถภาพทางกายการทรงตัวการบริหารเท้าการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายการป้องกันการหกล้มการยศาสตร์ในการทำงานการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องและยางยืดการออกกำลังกายด้วยยางยืดกิจกรรมทางกายความกลัวการหกล้มความคล่องตัวความต้องการด้านสุขภาพความพึงพอใจความรู้ด้านการยศาสตร์คุณภาพชีวิตชมรมดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย คนวัยทํางาน กิจกรรมการออกกําลังกายเดิน-วิ่งเดินวิ่งเสมือนจริงตาราง 9 ช่องทดสอบสมรรถภาพทางกายแนวทางการจัดการบุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวชประชาชนโปรแกรมการออกกำลังกาย แผ่นนวดเท้า ยางพรารา ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ โควิด-19ผลกระทบทางเศรษฐกิจผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ผู้สูงอายุแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานโรงพยาบาลพรมลูกยางพาราพฤติกรรมสุขภาพพลศึกษาภาวะซึมเศร้าภาวะสุขภาพยางยืดโรงพยาบาลสกลนครวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์ดูแลกลางวันส่งเสริมสุขภาพสถานการณ์ปัญหาสมรรถภาพทางกายสะสมระยะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาการปวดหลังส่วนล่าง

  Interest

  วิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬา, พลศึกษา

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2558 - ต.ค. 2561 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • พ.ย. 2557 - ก.พ. 2558 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • ก.ย. 2557 - มิ.ย. 2558 หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา (รักษาราชการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารอำนวยการ
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารศาลาประชาคม
   • ห้องยังไม่ทราบ ชั้น ยังไม่ทราบ อาคารใน อบต.
   • ห้องห้องโถง ชั้น สนามกีฬา อาคาร19
   • ห้องอ19 ชั้น 1 อาคาร19

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (27)