Person Image

  Education

  • วท.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  physical activityPhysical fitnesssedentary behaviorstudentVirtual runการทดสอบสมรรถภาพทางกายการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายการประเมินโครงการ ฐานข้อมูลชุมชน เดินวิ่งเสมือนจริง ส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายการออกกำลังกายผู้สูงอายุการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกิจกรรมทางกายความรู้เดิน-วิ่งเดิน-วิ่งสะสมระยะทางเดินวิ่งเสมือนจริงทัศนคติด้านการออกกำลังกายน้ำหนักเกินเกณฑ์นิสิตประชาชนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมทางกาย/ ปัจจัยนำ / ปัจจัย เอื้อ / ปัจจัยเสริมเปอร์เซ็นต์ไขมันโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมผสานพฤติกรรมการออกกำลังกายพฤติกรรมเนือยนิ่งพลศึกษามวลกล้ามเนื้อวิทยาศาสตร์การกีฬาสมรรถภาพทางกายสะสมระยะทางสุขภาพหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์

  Interest

  วิทยาศาสตร์การกีฬา, พลศึกษา, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, การออกกำลังกายผู้สูงอายุ

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้างานกิจการนิสิต สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร กองบริหารวิชาการและนิสิต

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องโถง ชั้น สนามกีฬา อาคาร19
   • ห้องอ19 ชั้น 1 อาคาร19
   • ทั่วไป

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)