ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2021

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2021 inนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์, inนางกมลชนก แสนเมือง, อาจารย์, inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, "Virtual Tour in the Context of Cultural Tourism in Thailand Under the Outbreak of the Corona Virus 2019", International Journal of Innovative Science and Research Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 35-40
2021 inนายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา, อาจารย์, "Self-Perceptions of Non-Native Students in an Undergraduate TESOL Program", English Language Teaching, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 58-71
2021 exWannigama, D.L., exAmarasiri, M., exHurst, C., exPhattharapornjaroen, P., exAbe, S., exHongsing, P., exRad, S.M.A.H., exPearson, L., inนายธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์, exLuk-in, S., exKueakulpattana, N., exStorer, R.J., inนางสาวพิชญ์จิรา อุ่นใจ, อาจารย์, exJacquet, A., exLeelahavanichkul, A., exChatsuwan, T., "Tracking COVID-19 with wastewater to understand asymptomatic transmission", International Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 108, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 296-299
2021 inนางสาวประภาพร สมภักดี, อาจารย์, inนางสาววิชุตา ชมภูราษฏร์, อาจารย์, inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, inนางสาวศิรประภา โคตรมุงคุณ, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้วิธีเมทริกซ์ในห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในระหว่างการระบาดใหญ่ของโควิด -19 กรณีศึกษาของชั้นเรียนระดับปริญญาตรีในประเทศไทย", English Language Teaching, ปีที่ 14, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 12-23
2021 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effects of government policy on organizational performance of provincial administration organization: mediating role of public entrepreneurship", F1000Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 794, สิงหาคม 2021, หน้า 1-11
2021 inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, อาจารย์, inดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of walking street market and improvement plans for tourism promotion. A case study of thanon pha kram", Journal of Environmental Management and Tourism, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2021, หน้า 2045-2058
2021 inนางสาววิชุตา ชมภูราษฏร์, อาจารย์, "“Please Let me Use Google Translate”: Thai EFL Students’ Behavior and Attitudes toward Google Translate Use in English Writing", English Language Teaching, ปีที่ 14, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 23-35
Publish Year National Journal 12
2021 inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ", วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 77-94
2021 inนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนินท์ ตีรสวัสดิชัย, อาจารย์, "อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดนครพนม", วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 12-24
2021 inนายธนินท์ ตีรสวัสดิชัย, อาจารย์, exกรกฏ พุคยาภรณ์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการใช้นวัตกรรมต่อสมรรถนะและความยั่งยืนของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 122-136
2021 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, "การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 129-143
2021 inนางสาวอรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, "ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมที่มีต่อค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันและมวลกล้ามเนื้อของหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 82-94
2021 inดร.ธวัชชัย บูญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STRATEGIES USED IN VOCABULARY LEARNING OF UNIVERSITY STUDENTS", วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 18-34
2021 inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้กระบวนการยุติธรรมของนิสิตด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 119-136
2021 inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเกี่ยวข้องในมูลค่าของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และผลกระทบของคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่มีราคาหุ้น", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 56-72
2021 inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, อาจารย์, "การพัฒนาสินค้าที่ระลึกผ้าทอมือย้อมครามเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสกลนคร", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 76-89
2021 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุดารัตน์ อันสนั่น, exเพ็ญจมาศ รูปคม, "กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันเทศกรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 132-147
2021 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครสกลนคร", วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา , ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 42-56
2021 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวปฏิบัติทางบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทุนทางปัญญา และความสำเร็จของกิจการ", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 148-169

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2021 inนางกมลชนก แสนเมือง, อาจารย์, "Using four-word lexical frame in pedagogical applications for public health undergraduate students", BAAL/Cambridge University Press online seminar Corpora in Applied Linguistics: Broadening the Agenda, 15 - 16 เมษายน 2021, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2021 inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exBidaisee S, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, "The Development of a Stand Up Paddle Boat (SUP) Activity Model to Promote Sustainable Sports Tourism", The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT47) , 5 - 7 ตุลาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 16
2021 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฏฐ์ทญาภรณ์ วัยเหนิดลื้อ, exนริศรา พุฒพันธ์, exปภานัน เสียงเย็น, exพัชนิดา ทุมแก้ว, exศิริพร ตันเสนา, exรัชนีกร เพ็งพรม, exภิญโญยศ ธัญญศิริ, "ความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์โควิด-19", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนรินันท์ จังหาร, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสมรรถนะในงานและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในส่วนภูมิภาค เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exปาริชาติ กิ่งโก้, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของนวัตกรรมการบริการและคุณภาพการบริการที่มีผลต่อคุณค่าของผู้เสียภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาต กรณีศึกษา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exธัญลักษณ์ บูรณปัทมะ, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารในจังหวัดอุดรธานี", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวจิราวดี วงศ์ประชา, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประกาศหุ้นยั่งยืนและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ : กรณีศึกษาหุ้น AMATA", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวพรรทิภา ชูอารมณ์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภค", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวโศจิรัตน์ กล้าหาญ, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "การบริหารจัดการภายในองค์การที่ส่งผลต่อการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานโดยผ่านความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาพนักงานปฏิบัติการธนาคารออมสินภาค 10", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์)"นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวสุกัญญา สีสา, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ โดยผ่านคุณภาพชีวิตในการทางาน กรณีศึกษา: พนักงานธนาคารออมสินภาค 10", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนายพิชัย ดวงคุณ, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อระบบการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวอุทุมพร ศรีเทพ, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานเขตพื้นที่อุดรธานี", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาววสุธาร วัชรภิญโญ, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัท มาสด้า สกลเจริญศรี (2003) จำกัด", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวธันญา น้ำเงิน, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของคนวัยทางานในจังหวัดนครพนม ในสถานการณ์โควิด-19", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนายภานุพงษ์ บุญชู, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, "การจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exMr. Vongphoukham Chomsaysangphet, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของคุณภาพสินค้าและบริการที่มีต่อความภักดีในตราสินค้าของธนาคารผ่านความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของลูกค้าในเขตนครหลวงเวียงจันทน์", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวกรองกาญน์ บุญให้, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรอบแนวคิดวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและอิทธิพลของระบบการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อผลการดาเนินการของวิสาหกิจชุมชน", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนายอชิตะ บุตรละคร, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของความสามารถเชิงพลวัตองค์การต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจผ่านความสามารถเชิงนวัตกรรม", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&BudgetYear=2021]