Person Image

  Education

  • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกองทุนหมู่บ้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีการควบคุมภายในการบริหารลูกหนี้ข้าวฮาง ต้นทุน ผลตอบแทนคณะกรรมการควบคุมภายในความเกี่ยวข้องในมูลค่าความน่าจะเป็นความพึงพอใจความรู้ทางการบัญชีคะแนนการกำกับดูแลกิจการคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ผลการดำเนินงานทางการตลาด บริษัทจดทะเบียนคุณลักษณะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคุณสมบัติพื้นฐานจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บริษัทจดทะเบียนบริษัทที่จดทะเบียนบัญชีบึงโขงหลงผลการดำเนินงานของบริษัทผลประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารายงานของผู้สอบบัญชีเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบเรื่องสำคัญในการตรวจสอบลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสถานประกอบการหลักสูตรบัญชีบัณฑิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอิทธิพลุคุณลักษณะของคณะกรรมการบริหาร ผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

  Interest

  บัญชี

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)