ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2008

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2008 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay)เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร", การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551 “เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 1, 18 มกราคม 2008, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "การเตรียมหลักสูตรเกษตรแบบมีสัญญาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก", ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก, 18 กันยายน 2008, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&BudgetYear=2008]