Person Image

  Education

  • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2540
  • บธ.ม.การตลาด, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ไทย, 2546
  • บธ.บ.การตลาด, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2551
  • บธ.ด. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2565

  Expertise Cloud

  Marketing Network กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility Study) ความต้องการของผู้บริโภค (Consumers’ Demand) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Marketing Channel) ตลาดส่งออก (Export Markets) ทัศนคติ (Attitude) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises : SMEs) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises: SMEs) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)add valueAgricultural Marketing ChannelsAntidesma elutinosumBargaining powerBiscuit StickBrand EquityBusiness Development ProjectsBusiness PartnerBusiness PartnersBusiness SectorsBusiness-Higher EducationBuying BehaviorCommunity enterprises ConsumerConsumer complaintconsumer demand ผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัทแปรรูปConsumer perspectiveConsumer productConsumer Products Industry SectorConsumer protectionConsumer SatisfactionConsumersConsumers Demanddecision influential factorsDirectionDynamic ResourceseffectivenessefficiencyEmployee CentricityEmployee commitmentEmployee retentionevaluationfinancial evidenceFresh Chilihealthy productsindigoIndigo Cotton FabricIndigo cotton FobricIndustrial BusinessIntegrated KnowledgeIntermediaryKamar BandKeywords: Kamar bandLocal wisdomLocol wisdomLong-term Relationship ManagementManagementMaoMarket OrientatioMarket OrientationMarketing ManagementMarketing PromotionOrganisation ManagementOrganisational ManagementOTOPPartner CharacteristicsRelationship ManagementResource SharingResources SharingSakon Nakhon provinceSecond-Order Confirmatory (S-CFA)Selection FactorShared ValueSMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium EnterprisesStrategic planstrategieStructural Equation Modelling.Supplier EngagementSupply chainThai Brand Cosmetic ProductsThai consumeruniversity selection behaviorValue Co-creationWork motivationการกระจายสินค้าการแก้ไขปัญหาความยากจนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติการจัดการทางการตลาดการจัดซื้อการตลาดการบริหารการตลาดแผนกลยุทธ์สกลนครโมเดลห่วงโซ่อุปทานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอบจ.

  Interest

  การตลาด, การจัดซื้อ, โลจิสติกส์

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2558 - ก.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • ต.ค. 2550 - ธ.ค. 2552 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและประยุกต์การถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 20-419 ชั้น 4 อาคาร20
   • ห้อง 412 ชั้น 4 อาคาร20
   • ห้อง 7-310/1 ชั้น 3 อาคาร 7

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (55)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1THAI CONSUMER PERSPECTIVE ON MARKETING ETHICS OF CONSUMER PRODUCTSSukhawatthanakun K.2022Humanities and Social Sciences Letters
  10(2),pp. 213-222
  7
  2Marketing channels of chili in the Upper Northeastern Region of ThailandSukhawatthanakun K.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(3),pp. 637-644
  4
  3Guidelines for procurement management efficiency in industrial business sectorsSukhawatthanakun K., Roopsing T., Silpcharu T.2023International Journal of Procurement Management
  18(2),pp. 170-187
  3
  4INDUSTRIAL PROCUREMENT MANAGEMENT EFFICIENCY GUIDELINES: PERFORM EXCELLENCE THROUGH ORGANISATIONAL CHANGE STRATEGIESSukhawatthanakun K., Roopsing T., Silpcharu T.2023International Journal of Professional Business Review
  8(4)
  3
  5The effect of brand equity on Thai cosmetic purchasing decisionsSupapon S., Sukhawatthanakun K.2023Uncertain Supply Chain Management
  11(4),pp. 1905-1914
  1
  6Effective long-term relationship management strategies to enhance value co-creation among business partnersSukhawatthanakun K.2023Journal for International Business and Entrepreneurship Development
  15(2),pp. 263-294
  1
  7The development of Nong Hani Chalennphrakiat Park for lotus species collection, ecological tourist attraction and local economic developmentKhrueakham A., Shatachote S., Sukhawatthanakun K., Pongkuleekarn S., Sreemart A.2010Social Sciences
  5(3),pp. 270-275
  1
  8Factors influencing university selection of Grade 12 students in the upper northeastern region of ThailandSukhawatthanakun K., Muangkot T., Wongpangson K., Kultangwattana W., Promnanuritte K.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(3),pp. 307-318
  0