ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)Business Development ProjectsCommunity EnterpriseCompetitive AdvantageCultural tourismCustomer LoyaltyCustomer SatisfactionEmployee commitmentEntrepreneurEntrepreneurshipFirm performanceInnovationJob CharacteristicsJob SatisfactionLoyaltyMarketing ManagementMarketing MixOrganization commitmentOrganization performanceOrganizational Climateorganizational commitmentOrganizational CultureOrganizational flexibility strategyOTOPParticipationPartner Characteristicsprocedural fairnessProductProduct advantageProduct DevelopmentQuality of Work lifeRelationship ManagementSakon NakhonSakon Nakhon provinceService Qualitysewing worksSmall and Medium EnterprisesSMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium Enterprisessustainable tourismThai-Laos Joint Venture Workerstourism developmentTourism ManagementTransforrnational Leadership. Job SatisfactionTrustVariety product development focusWork motivationกลยุทธ์การปรับตัวขององค์การการควบรวมกิจการการจัดการความรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวการจัดการองค์ความรู้การตลาดการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการบริหารการตลาดการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าการอยู่รอดการอยู่รอดขององค์การความได้เปรียบเชิงการแข่งขันความต้องการความต้องการของผู้บริโภคความผูกพันต่อองค์การความพร้อมความยั่งยืนความสามารถของพนักงานคุณภาพชีวิตการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานเครื่องจักรกลเกษตรชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรโทรคมนาคมแห่งชาติบรรยากาศองค์การบริหารธุรกิจประสิทธิผลผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแผนกลยุทธ์พฤติกรรมภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิด การประเมินผลิตภัณฑ์ ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคภาวะผู้นำภาวะผู้นำแปรสภาพมรดกทางสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมองค์การศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงสกลนครโมเดลสถาบันอุดมศึกษาสินค้าแปรรูปจากพริก (Chilli Products)สินค้าแปรรูปจากพริก (Processed Chilli Products)หลักฐานเชิงประจักษ์ห่วงโซ่อุปทาน

Executives


Persons (ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)

Avata

ดร. ฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์

thitawan.i@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-4272-5039 (4302)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 24 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 12 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 134 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 118 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)
 • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 243 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 51 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 192 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 11 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 10 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)