Search Result of "Direction"

About 126 results
Img

งานวิจัย

ลักษณะทิศทางลมที่มีผลจากโครงสร้างกายภาพภายในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effects of Impact Direction on Energy Absorption Capability of Aluminum Honeycomb for Road Construction Zone

ผู้แต่ง:ImgAttisook Nokthong, ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบควบคุมทิศทางลมสำหรับผลไม้แช่แข็งคุณภาพสูง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
1234567