Person Image

  Education

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2546
  • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  Accommodation managementAI system (AI: Artificial Intelligence Software)Baan Suan SawanBusiness PartnerCommunity based TourismCultural tourismdecision influential factorseffectivenessefficiencyevaluationfinancial evidenceHome stayInnovationManagement AccountantsManagerial InformationOTOPPhu Phan DistrictSakon Nakhon ProvinceStrategic Human Resource Managementstrategieuniversity selection behaviorกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกลุ่มทอผ้าฝ้ายการกำกับดูแลกิจการการเข้าถึงการควบคุมภายในการเงินการจัดการท่องเที่ยวการจัดทำบัญชีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนการบริหารจัดการที่พักการบริหารบัญชีการบัญชีต้นทุนการบัญชีบริหาร การประเมินการประยุกต์การเพิ่มมูลค่าการมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์ความน่าจะเป็นความพึงพอใจความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมความรู้ทางการบัญชีความสำเร็จค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตคุณลักษณะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคุณสมบัติพื้นฐานโครงการปริญญาบริหารธุรกิจ (MBA)ภาคพิเศษ มก.ฉกสจังหวัดสกลนครต้นทุนฐานกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอตัววัดผลการดำเนินงานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบททุนมนุษย์ธุรกิจ SMEsธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์นวัตกรรมนวัตกรรมกระบวนการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบ้านสวนสวรรค์บึงโขงหลงประเด็นปัญหาประสิทธิผลของการทำรายงานปัจจัยที่มีอิทธิพลผลการดำเนินงานของกิจการผลประเมินผลิตภัณฑ์ OTOPผ้าฝ้ายทอมือผู้ทำบัญชีผู้ประกอบการผู้ประกอบการร้านอาหารแผนยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตรฐานอาหาร ISO 22000มูลค่าของกิจการระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์)ระบบบัญชีรายงานของผู้สอบบัญชีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์สถานประกอบการหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหลักอาหารปลอดภัย HACCPแหล่งเงินทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอบจ.อาหารท้องถิ่นอำเภอภูพานอิทธิพล

  Interest

  การบัญชีบริหาร , การบัญชีต้นทุน, การเงิน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก