ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2015

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScarborough, H., exDoucouliagos, C., "Local Population Preferences Toward Restoring Ecosystem Services of a Wetland in Thailand", International Business Management, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2015, หน้า 771-783
Publish Year National Journal 3
2015 inนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 207-248
2015 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คลังข้อมูลคำศัพท์: ข้อเสนอแนะด้านการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 141-172
2015 inนางสาวกัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์, "ข้าวฮาง ภูมิปัญญาข้าวเหนียว คุณค่า ความหมายที่เปลี่ยนแปลง", เกษตรก้าวหน้า, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 64-75

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2015 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScarborough, Helen, exDoucouliagos, Chris, "ความพึงพอใจของชุมชนต่อการปรับปรุงระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย", Trends in Multidisciplinary Business and Economic Research (TMBER 2015) , 25 - 26 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวศุทธินี กุหลาบขาว, อาจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล ของอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร", Sakon Nakhon Rajabhat University International Conference 2015 (SNRU-IC 2015), 24 กรกฎาคม 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, "การสำรวจความพร้อมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานเป็นของดีประจำอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ", SakonNakhonRajabhat University International Conference , 24 กรกฎาคม 2015, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความเชื่ออำนาจควบคุมกับความเครียดในการทำงาน การศึกษาเชิงประจักษ์", Annual Tokyo Business Research Conference 2015, 9 - 10 พฤศจิกายน 2015, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 4
2015 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการสอนภาษาแบบเน้นศัพท์: จุดเน้นที่วงจรการรู้าคำศัพท์", การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558, 26 - 27 มีนาคม 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลองค์ประกอบกำไรและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 "วิจัยไทยเพื่ออนาคต" , 10 - 12 มิถุนายน 2015, เมือง สงขลา ประเทศไทย
2015 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 "วิจัยไทยเพื่ออนาคต", 10 - 12 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, "คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อโอกาสการจ้างงาน", มหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2557, 27 กุมภาพันธ์ 2015, อุบลราชธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&BudgetYear=2015]