ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2016

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2016 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The lexical approach as known and utilized by Thai EFL teachers", International Journal of English Language Education, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน - ตุลาคม 2016, หน้า 17-32
2016 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDoucouliagos, Hristos, exScarborough, Helen, "The economic value of wetlands in developing countries: A meta-regression analysis", ECOLOGICAL ECONOMICS, ปีที่ 124, เมษายน 2016, หน้า 164-174
2016 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE ECOSYSTEM SERVICE VALUE OF COASTAL WETLANDS IN DEVELOPING COUNTRIES: A META-REGRESSION ANALYSIS", International Journal of Applied Business and Economic Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016, หน้า 8519-8543
2016 inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Comparative of Innovation Influence on Organization Performance of Small and Medium Enterprises", International Journal of Innovation, Management and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2016, หน้า 309-313
2016 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Visual and Verbal Information on Consumer Attitude and Purchase Intention Between Collectivist and Individualist in the Case of Thailand", The Social Sciences, ปีที่ 11, ฉบับที่ 17, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 4266-4271
Publish Year National Journal 7
2016 inดร.ธวัชชัย บุญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติของคำเชื่อมอนุพากย์ที่มาจากคำบอกอดีตกาลในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม", วิจัยราชภัฎพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016
2016 inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางบัวจันทร์ อินธิโส, exนายอภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์, "ผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีที่มีต่อศักยภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมการณ์ศึกษาในแถบลุ่มน้ำโขง", วารสารการบัญชีและการจัดการ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 118-124
2016 inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์, "การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ระยะคืนทุน และการผ่อนชำระเงินกู้ของเครื่องผลิตก้อนเห็ดอัตโนมัติเกษตรสกล 1 สำหรับวิสาหกิจชุมชน", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 2559, ฉบับที่ พิเศษ, พฤศจิกายน 2016, หน้า 251-261
2016 inนางสาวอรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, อาจารย์, inนายฉลองชัย ม่านโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์, "การทดสอบสมรรถภาพทางกายพนักงานโรงพยาบาลสกลนคร", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 49-61
2016 inนางสาวอรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสำหรับผู้สูงอายุที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 95-105
2016 inดร.ธวัชชัย บุญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWichuta Chompurach, "Factors Affecting English Speaking Abilities A Case Study of the Third Year English Major Students", ศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2/2016, พฤศจิกายน 2016, หน้า 137-150
2016 inนางสาวอรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ, exดร.ภัทรวดี มากมี, "รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ โดยมหาวิทยาลัย", วารสารสุขศึกษาพลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 237-256

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 15
2016 inนางสาวพีรียา ทักษานันท์, อาจารย์, "การเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตโดยโครงการสอนซ่อมเสริม กรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The Third International Conference on Language, Innovation, Culture & Education (ICLICE) 2016, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2016, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2016 inนางสาวนิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์, อาจารย์, "ความสามารถของทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในประเทศไทย", International Conference on Business and Social Science (ICBASS), 29 - 31 มีนาคม 2016, kyoto ญี่ปุ่น
2016 inดร.ธวัชชัย บุญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ พ่วงบุตร์, อาจารย์, "การขาดประสิทธิภาพของการแปลภาษาอังกฤษบนป้ายโฆษณาและสัญลักษณ์ต่างๆ", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และ นานาชาติ ครั้งที่ 7 , 23 มิถุนายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวินิจ วีรยางกูร, inนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ โดยลักษณะงานความพึ่งพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมคนไทยและลาว", International Conference on Business and Social science., 29 - 31 มีนาคม 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
2016 inนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์, inนายโปรยชัย กล้าขยัน, อาจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์, "THE FACTOR ANALYSIS AFFECTING ON SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT AT NONG HAN LAKE, THAILAND", THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT 2016, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exThai Pongsathonjing, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, "คุณภาพชีวิตในการทำงานและความเครียดในการทำงานของช่างเย็บผ้าในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในเขตภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย", ICBASS, 29 - 31 มีนาคม 2016, ญี่ปุ่น
2016 exนายสดสุชาติ โสมนาม, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, ex Tanin Tirasawasdichai, "อิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชวไทย กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี ประเทศไทย", ICBASS, 29 - 31 มีนาคม 2016, ญี่ปุ่น
2016 inนางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ไก่ดำ KU ภูพานของผู้บริโภค ในจังหวัดสกลนคร ตามกรอบแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน", 9th International conference on Business Strategy and Social Science, 2 - 3 ธันวาคม 2016, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2016 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exนายวินิจ วีรยางกูล, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา: ธุรกิจผลิตดอกไม้ส่งออกในประเทศไทย", International Conference on Business and Social Science , 29 - 31 มีนาคม 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
2016 exนางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influence of Organizational Culture and Quality of Work Life on Quality Performance: A Case Study of Amalgamation Higher Education Institution", Conference Proceeding , 29 - 31 มีนาคม 2016, kyoto ญี่ปุ่น
2016 exนายวุฒิพงษ์ หงษ์สาคร, ex Songwoot Graipaspongb, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Organizational Climate on Employee Performance through Knowledge Sharing of Krung Thai Bank Public Company Limited", Conference Proceeding March 29-31, 2016 Kyoto, Japan, 29 - 31 มีนาคม 2016, kyoto ญี่ปุ่น
2016 exนางสาววาทินี นิจจำรุณ, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Sirinna Hatlem, "The Effect of Organizational Health on Employee Engagement: A Case Study of the Thai Rubber Estate Organization", Conference Proceeding March 29-31, 2016 Kyoto, Japan, 29 - 31 มีนาคม 2016, kyoto ญี่ปุ่น
2016 exนางสาวกุญยภัทร์ษร โทพา, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Comparative Study of Organizational Culture, Innovation Leadership and Innovation between Thai State Enterprise‘s Commercial Bank Group and Public Company‘s Commercial Bank Group", Conference Proceeding March 29-31, 2016 Kyoto, Japan, 29 - 31 มีนาคม 2016, kyoto ญี่ปุ่น
2016 exนางสาวประกายเพชร วงสวาท, ex Songwoot Graipaspong, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Entrepreneurial Orientation as Antecedent of Business Performance through Competitive Advantage of SMEs in Thailand", Conference Proceeding March 29-31, 2016 Kyoto, Japan, 29 - 31 มีนาคม 2016, kyoto ญี่ปุ่น
2016 exJitti Kittilertpaisane, exCharkit Chanchipreecha, exChainarong Poonkasem, exIraya Maneekhiaw, exSupitchaya Niljinda, exKasron Khaosrijan, exWatchara Akkara, exNunthara Thularate, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Demographic Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior in One Sub-District Administrative Organization in Phanna Nikhom District, Sakon Nakhon Province", 4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV), 22 - 24 พฤศจิกายน 2016, บุรีรัมย์ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 12
2016 inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, อาจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฉลองชัย ม่านโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, "การทดสอบสมรรถภาพทางกายส้าหรับประชาชนในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 , 27 พฤศจิกายน 2016, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 exอ้อมจิต วิจิตรปัญญา, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสมรรถนะบุคลากรที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง Green ASIA and Sustainability Forum: Sustainable for Inclusive Development, 17 - 18 มิถุนายน 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 exนิภาวรรณ จังตระกูล, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการสื่อสารภายในองค์การและคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารออมสินภาค 10", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน", 16 กรกฎาคม 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 exพรรษา วานานวงศ์, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่มีผลต่อบรรยากาศขององค์การ กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน", 16 กรกฎาคม 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 exบุหงา โคตรหาซาว, exพิมพร พิมพ์มีลาย, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการการผลิตและการตลาดพริกอินทรีย์ของเกษตรกร บ้านหนองหอย จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exกันทาร์กร รู้บุญ, exอินธุอร ช้างระดม, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสามารถขององค์การและการพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตผ้าย้อมคราม: กรณีศึกษาผู้ผลิตผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exเอกสิทธิ์ บัวพรม, exกมลพรรณ ขันทีท้าว, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการการลดต้นทุนการผลิตมะเขือเทศของเกษตรกร ตำบลเต่างอย จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exณัฐพร ณ เชียงใหม่, exเกียรติภูมิ กีรติตานนท์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุริยกุล ณ อยุธยา, "ความสามารถขององค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ: กรณีศึกษา OTOP ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exธนสาร กาญจน์สุวรรณ, exสุนันทา จันทร์ดาวงค์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ: กรณีศึกษา OTOP ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exนฤเดช ศิริรุ่งเจริญ, exชนิตตา สุวะศรี, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดความสูญเสียที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ: กรณีศึกษา OTOP ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.ธวัชชัย บุญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิชาภัทร บุญหนุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Analysis of Errors of the Written English Essays: A Case study", RSU International Research Conference 2016, 29 เมษายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exนุชนาถ ประทุมวัน, exนิศาชล กุลบุตร, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้นอกระบบ:กรณีศึกษา หมู่บ้านนาสะไมย์ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร", ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559, 27 พฤศจิกายน 2016, อ.เมือง สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&BudgetYear=2016]