ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2022

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2022 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Contribution to resource, administration, and public entrepreneurship on organizational development of local organization", Journal of Management Information and Decision Science, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 1-11
2022 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มุมมองของผู้บริโภคไทยต่อระดับจริยธรรมทางการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภค", Humanities and Social Sciences Letters, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, หน้า 213-222
2022 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ช่องทางการตลาดพริกสดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 637-644
2022 exShein, A.M.S., exWannigama, D.L., exHiggins, P.G., exHurst, C., exAbe, S., exHongsing, P., exChantaravisoot, N., inนายธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์, exLuk-in, S., exLiao, T., exNilgate, S., exRirerm, U., exKueakulpattana, N., exSrisakul, S., exAryukarn, A., exLaowansiri, M., exHao, L.Y., exYonpiam, M., exRagupathi, N.K.D., exTechawiwattanaboon, T., exNgamwongsatit, N., exAmarasiri, M., inนางสาวพิชญ์จิรา อุ่นใจ, อาจารย์, exKupwiwat, R., exPhattharapornjaroen, P., exBadavath, V.N., exLeelahavanichkul, A., exKicic, A., exChatsuwan, T., "High prevalence of mgrB-mediated colistin resistance among carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae is associated with biofilm formation, and can be overcome by colistin-EDTA combination therapy", Scientific Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022
Publish Year National Journal 6
2022 exนภพร ทัศนัยนา, inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการส่งเสริมกีฬาจากกีฬาพื้นฐานสู่กีฬาอาชีพสำหรับประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ , ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 154-165
2022 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ถอดบทเรียนการจัดการกิจกรรมเดิน-วิ่งเสมือนจริงสะสมระยะทางเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาโครงการนนทรีอีสานเวอร์ชวลรัน ซีซั่น 1", วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 91-104
2022 inนางสาวภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ, อาจารย์, exชลัท ประเทืองรัตนา, "ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนภายในสถานศึกษา", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 580-595
2022 inนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปรีชาวัชร์ เศวตภัทรไพศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพีรพจน์ ปิ่นทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาการคุ้มครองชั่วคราวในคดีผู้บริโภค", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 81-99
2022 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJulalak Cherngsaard, exKajpon Chaithong, exSasiprapa Chorpraphan, exSirinya Chaichanasaeng, exWitchaya Sunarak, "แผนการตลาดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัทแปรรูป", วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 15-26
2022 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, "เดิน-วิ่งเสมือนจริงเพื่อสุขภาพ “นนทรีอีสานเวอร์ชวลรัน ซีซั่น1”: การประเมินโครงการสู่การเป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยโดยใช้ฐานข้อมูลชุมชน", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 138-152

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&BudgetYear=2022]