ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2017

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

52

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 11
2017 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exพุฒิสรรค์ เครือค้า, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 1-10
2017 inนางสาวอรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบทดสอบการส่งลูกสั้นและลูกยาวในกีฬาแบดมินตัน", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 67, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 47-55
2017 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เราจะช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยเป็นผู้อ่านอย่างตื่นตัวได้อย่าง", วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 9, ฉบับที่ พิเศษ, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 149-159
2017 inนายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิการคุ้มครองผู้ต้องหาเด็กและเยาวชนในคดีอาญา", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 6, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 67-79
2017 inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพลสิทธิ์ จิระสันติมโน, "ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับหมิ่นประมาทและดูหมิ่นในกฎหมายอาญา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุยลราชธานี, ปีที่ 8, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2017, หน้า 58-94
2017 inนายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิวัฒนาการทางการแพทย์เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์อันมีผลต่อกฎหมายว่าด้วยบุคคล", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2017, หน้า 35-57
2017 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : ความสำเร็จและความท้าทายในการนำนโยบายไปปฏิบัติ", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 54-71
2017 inนางสาวพิชญ์จิรา อุ่นใจ, อาจารย์, exอาจารย์ ดร.วรรักษ์ สุเฌอ, inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, อาจารย์, inนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, "การออกแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา: ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย", วารสารศิลปศาสตร์เเละวิทยาการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
2017 inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, "การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล", วารสารการบริหารปกครอง, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 257-282
2017 inนายพีรพจน์ ปิ่นทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิดและกฎหมายอาญา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 8, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2017, หน้า 1-14
2017 exนางสาวฐิตินันท์ หรั่งยิ้ม, exนางสาวพลอยไพลิน จิตต์สดใส, inนายธนินท์ ตีรสวัสดิชัย, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก บ้านโคกสว่าง จังหวัดสกลนคร", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 4, ฉบับที่ 6, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 52-58

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 42
2017 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล, "The Influence of Leadership and Quality of Work Life on Organizational Commitment of the Northeastern Rajabhat Universities’ Education Professionals in Thailand", The 3rd Seoul International Conference on Social Sciences and Management (2017 SICSSAM) , 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2017, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2017 exBenjaporn Nongkan, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influence of Leadership and Work Motivation on Work Performance Effectiveness of the Office of the Prosecutor Staffs in the Upper Northeastern Region in Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society, January 19-21, 2017. Hokkaido, Japan., 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exAdisak Karun, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influence of Leadership and Work Motivation on Organizational Commitment of the Civil Servants of the Provincial Office for Local Administration in the Upper Northeastern Region in Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society, January 19-21, 2017. Hokkaido, Japan., 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exKantana Santangjai, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influence of Leadership and Organizational Culture on Organizational Commitment of the Northeastern Sugar Industry Staffs in Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society, January 19-21, 2017. Hokkaido, Japan., 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exPatcharin Buachum, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Service Marketing Attitudes and Service Quality Affecting on Effectiveness of Internet Banking Services, Netbank, of Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB) in Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society, January 19-21, 2017. Hokkaido, Japan., 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exกัญญาพิชญ์ รัตนเกียรติกานต์, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Factors Influencing Consumers’ Purchase Decision of Indigo-Dyed Fabrics in Thailand", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exจามรี ศรีบุญยงค์, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Factors Influencing Marketing Mix of Customers’ Purchasing on Gold Ornament in Thailand", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan. , 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exณปภัช ธัญญาบุญญาพร, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, exธนินท์ ตีรสวัสดิชัย, "Factors Influencing Marketing Mix of a Housing Estate Business in SakonNakhon Province, Thailand", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exรุจิรา รัตนเกียรติกานต์, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Factors Affecting Service Marketing Mix of Used Car Business inSakonNakhon Province, Thailand", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exศิรประภา เล้าพานิช, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Factors Affecting Service Marketing Mix of Buffet Restaurant Business inThailand", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exสุทธิเกียรติ ทวิชูปกรณ์, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Factors Affecting on BK Metal Sheet Purchasing Decision in Thailand", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exวรารักษ์ การุณ, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Leadership Characteristics and Motivation Affecting on OrganizationalCommitment", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exวรรณี กองพลศรีสิริ, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Firm Competency and Service Quality Affecting on Firm Performance: ACase Study of Automobile Repair Business", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวกัญชริญา  สุทธิวงศ์  , inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influence of Organizational Culture on Organizational Performance through Personnel Job Stress of Rajabhat University, Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society, 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exนางวราภรณ์ วิปัสสา, inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The influence of Organizational Climate on Staff Occupational Stress of the Office of the Auditor General Thailand (OAG)",  International Conference on Education, Psychology and Society, 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exนายพิสุทธิ์ ทิมฐาน, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influence of Organizational Climate and Transformational Leadership on Employee Motivation of Betagro Group", International Conference on Education, Psychology and Society, 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวพิมพ์ชนก โฉมมงคล, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting the Customer Satisfaction with Mobile Banking Service", International Conference on Education, Psychology and Society, 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exนายธนาธัช  เดชาชูชาติ, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Relationship between Managerial Skill and Entrepreneurial Orientation of Swine Raisers with Farm Performance Effectiveness", International Conference on Education, Psychology and Society, 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exนางสาววรกร โคกสุนันท์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Human Resource Practice on Employee Performance by Organizational Commitment as a Mediator of DKSH (Thailand) Company Limited, Thailand",  International Conference on Education, Psychology and Society, 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวอัจจรา ลาน้ำเที่ยง, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, "Organizational Climate and Job Satisfaction of Employees in Government Saving Bank Comparable of General Branch and Department Store Branch in Northeastern Region of Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนายอนุพงษ์ เวียงชัย, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "Organizational Capability and Firm Performance: A Case Study of Export Food Businesses in Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนายชูมิตร เปรมอุดม, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "The Influence of Quality of Working Life Affecting to Firm Performance through Organizational Commitment:A Case Study of Hired Sewers of Garment", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนายณรงค์ธร ดวงชัย, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "Human Capital Competency and Firms Performance: A Case Study from Resort Business in Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนายนฤภัทร ทดคุย, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "Organizational Communication Strategy and Firm Performance: Evidence from 4-5 Star Hotel Business in Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exNunnapat Pitchayakongkiat, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting The Wholesale Purchaser’s Intention of Plastic Goods Shop in Sakon Nakhon, Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exPhoyphaylin Phetsinorath, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Onuma Taeporamasamai, "Factors Affecting the Wholesale Purchaser’s Intention of Jewelry in Lao People’s Democratic Republic", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวเปรมวิสา แก่นจำปา, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "The Influence of Leadership Affecting Staff Performance through Motivation and Organizational Commitment: A Case Study of Bangkok Bank Public Company Limited, Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนายทิชากร ทรัพย์สมบูรณ์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "Perceived Organizational Support and Organizational Culture Affect on Firm Performance from Employees of Nakhon Phanom University", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ้Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนายวิสิด เพชรศรีนอราช, inนางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOnuma Taeporamasamai, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "Factors Affecting the Wholesale Purchaser’s Intention of i-station, Savannakhet Province, Lao People’s Democratic Republic", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวธิดารัตน์ อุปชัย, exผศ.จิตติ กิตติเลิศไพศาล, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Consequence of Leadership Style and Good Governance through Organizational Performance of Rajabhat University, Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวจรัสพร นวานุช, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Quality of Work Life on Organizational Commitment of Multidisciplinary Working Group Employee: a Case Study of Hospital, Ministry of Public Health, Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ้Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนายนโรดม วีรภูรินต์, exJitti Kittilertpaisan, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Relationship between Product and Service Quality with Customer Retention of Metal Sheet Roof Business", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวนฤมล นามเนาว์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Organizational Culture on Administrative Effectiveness through Organization Commitment: Case Study of Town Municipality and City Municipality, Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ้Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวพนิดา รัตนโสภา, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Organizational Dynamic Capability as Antecedent of Competitive Advantage and Performance of Jasmine Rice Community Enterprise in the Northeastern of Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exPatcharee Tabsuri, ex Jitti Kittilertpaisan, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Motivation and Organization Climate on Service Quality of Municipality in the North Easter of Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวพิชยรัตน์ น้อยใจบุญ, inนางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Investigation Influence of Marketing Mix on Words of Mouth Marketing: A Case Study of Garment Business", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 inดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Relationship between Leader Communication Skill and Employee Engagement of Kasetsart University, Thailad", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 inนางสาวนิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์, อาจารย์, exColin C.H. Law, "Corporate Social Responsibility Strategy and Firm Performance through Employee Commitment: A Case Study of Hotel Business in Thailand", The 3rd Seoul International Conference on Social Sciences and Management (2017 SICSSAM), 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2017, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "VOCABULARY RECYCLING: SOME PEDAGOGICAL SUGGESTIONS FROM THE LEXICAL APPROACH", The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences, 8 - 9 สิงหาคม 2017, ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 exFajar Ayu Pinagara, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, "Will Jakarta Still Have Traffic Congestion After MRT?", 11th International Conference on Business and Management Research (ICBMR 2017), 11 - 12 พฤศจิกายน 2017, ๋Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2017 inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, ex Asle Fagerstr?m, exMoutaz Haddara, "EXPLORING CRITICAL SUCCESS FACTORS OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING IMPLEMENTATIONS IN NORDIC AND BALTIC SMES", International Conference Internet Technologies & Society 2017 , 11 พฤศจิกายน 2017 - 12 มีนาคม 2018, เครือรัฐออสเตรเลีย
2017 exMrs.Sonezza Ladyanna , inดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนภาษาอินโดนีเซียและภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ", Foreign Professor Communication of Practice project, 21 มิถุนายน 2017, BUSAN สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 10
2017 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทบทวนคำศัพท์แบบแปรใช้ใหม่", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่8, 22 มิถุนายน 2017, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2017 exผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาวัชร์ เศวตภัทรไพศาล, inนายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพีรพจน์ ปิ่นทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "การกาหนดความรับผิดทางอาญาของพระสงฆ์ที่อาบัติปราชิก : ศึกษากรณีการนาทรัพย์สินหรือ เงินบริจาคมาเป็นของตัวเองที่เข้าข่ายอทินนาทาน", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC 2017 The 4th NEU National and Internationai Conference 2017, 21 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฐานภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17: "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน", 21 กรกฎาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exกฤษดา สังข์ทอง, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิจิตรา พูนเพิ่มทรัพย์, "การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ความอยู่รอดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 5 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัญญา พุฒหล้า, exมัลลิกา สีขะปัดสา, exอัญมณี สองเมือง, exวัชริดา สุขธร, "การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้้าว้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, exอัญมณี สองเมือง, "ความคาดหวัง และการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของร้านกาแฟ ABC ของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.)", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรโสภฬณห์ พิมพะสาลี, exวีรศักดิ์ เหลาบัว, exนรีทิพย์ จันทร์ทอง, exอัญชลีพร แก้วมะ, exภานุวัฒน์ ไชยแสง, "ความต้องการของผู้บริโภคในการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเหนียวกล้องของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, อาจารย์, inนายกุลนาถ ภูธรโคตร, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาค กรณีศึกษาประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจเเละการบัญชี ครั้งที่ 5, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, exกิตตินันท์ กลั่นเครือวัลย์, exอิสรพงษ์ บุญสำเร็จ, exศิริพร ห้ามไธสงค์, exวายุลี นนธิลา, exศรัญญา พรมสุรีย์, "กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าของกลุ่มเกษตรกร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560, 26 พฤศจิกายน 2017, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจันทพล คําผาย, exกาญจนาพร สําแดงเดช, exขวัญฤทัย จันทร์ชนะ, exซาอีราฮ์ ภาละวัน, "ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิล", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 26 พฤศจิกายน 2017, สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&BudgetYear=2017]